Syntolkning: Kortfattat regionstyrelsen

Kortfattat: Regionstyrelsen 2023-03-06

Nyhet – 6 mars 2023

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Fortsatt subventionerad vård för ukrainska medborgare

Ukrainska medborgare, oavsett migrationsstatus, berättigas även fortsättningsvis subventionerad hälso- och sjukvård i samma utsträckning som asylsökande. Det har regionstyrelsen beslutat.

Beslutet innebär tillgång till all vård för barn ej fyllda 18 år – samt för vuxna vård som inte kan anstå, kostnadsfria hälsoundersökningar oavsett ålder, samt gratis mässlingsvaccin till vuxna.

Beslutet gäller till och med 2023-09-18. Regionstyrelsen kan förlänga beslutet vid behov.

Forum för samverkan om vårdkompetens inrättas

Ett vårdkompetensråd för Region Dalarna ska inrättas.

Inom vård- och omsorgssektorn krävs idag insatser för att säkerställa kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Personalläget inom vård och omsorg är akut och ett forum för samverkan i form av ett vårdkompetensråd kan därför vara en väg framåt, menar regionstyrelsen.

Regiondirektören har fått i uppdrag att inrätta rådet vilket ska ske i samråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och regionala utvecklingsförvaltningen.

(M) och (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Breddinförande av Microsoft 365

Regionstyrelsen har fattat slutgiltigt beslut om att Region Dalarna ska införa Microsoft 365:s så kallade molntjänster. För att säkerställa att införandet är förenligt med gällande dataskyddslagstiftning har en juridisk utredning gjorts. Den har identifierat vissa risker men även åtgärder som ska vidtas för att hanteringen av personuppgifter ska vara korrekt.

Den absolut största fördelen med en molnleverans är att det möjliggör att nyttja enklare och billigare licenspaket, vilket skapar förutsättningar för stora kostnadssänkningar.

Hantering av patientuppgifter i journalsystem berörs inte av införandet.

Ny digital lagringsplattform ska upphandlas

En upphandling av en digital lagringsplattform ska genomföras. Det har regionstyrelsen beslutat. Region Dalarna behöver ha en primär lagringslösning som kan hantera regionens vårdinformationssystem och därmed information om våra patienter

För att sänka regionens IT-kostnader behöver regionen upphandla en ny lagringslösning. En genomgång av marknaden har visat att det finns möjligheter att sänka kostnaderna för regionens lagring genom att upphandla annan leverantör än dagens. Befintlig lösning, som närmar sig sitt slut, och den förslagna lösningen från nuvarande leverantör är onödigt dyr.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

    Vill du veta mer?
    Här finns handlingarna till regionstyrelsen

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka