Grafisk illustration Kortfattat Regionstyrelsen

Kortfattat: Regionstyrelsen 2023-12-11

Pressmeddelande – 12 december 2023

Ny inriktning för Akademiskt tandvårdshus

Regionstyrelsen har nu fattat det formella beslutet om att avbryta processen för extern inhyrning av lokaler för Akademiskt tandvårdshus i Falun. Projektet Akademiskt Tandvårdshus Falun fortsätter dock – nu med uppdrag att utreda möjligheten att verksamhetens lokaler ska ägas av Region Dalarna. Detta utifrån ett förändrat ekonomiskt klimat och osäkerheter i omvärlden sedan samverkansavtalet med extern part ingicks.

(M) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Fortsatt subventionerad vård för ukrainska medborgare

Ukrainska medborgare, oavsett migrationsstatus, berättigas även fortsättningsvis subventionerad hälso- och sjukvård i samma utsträckning som asylsökande. Det har regionstyrelsen beslutat.

Beslutet innebär tillgång till all vård för barn ej fyllda 18 år samt för vuxna vård som inte kan anstå, kostnadsfria hälsoundersökningar oavsett ålder, samt gratis vaccination enligt barnvaccinationsprogrammet och vaccination mot covid-19.

Beslutet gäller till och med 2025-01-01. Regionstyrelsen kan förlänga beslutet vid behov.

Kostnadsfri vaccination mot covid-19 även första kvartalet 2024

Regionstyrelsen har beslutat anta Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation om kostnadsfrihet för vaccinationer mot covid-19 även under första kvartalet 2024. Detta för att inte skapa olika förutsättningar för personer som vaccineras under andra halvåret 2023 och de som vaccineras till och med 31 mars 2024.

Regionfullmäktige gav den 20 februari 2023 regionstyrelsen i uppdrag att besluta om eventuella framtida rekommendationer från SKR.

(SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Handlingsplan mot välfärdsbrottslighet tas fram

Regiondirektören har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att främja arbetet mot välfärdsbrottslighet. Det har regionstyrelsen beslutat.

Välfärdsbrottsligheten är idag så stor att den allvarligt hotar att underminera förtroendet för välfärden. Den totala omfattningen av fusk och välfärdsbrott i Sverige beräknas årligen uppgå till 2-4 procent av värdet för all upphandlad verksamhet vilket för Sveriges regioner skulle innebära cirka 3 miljarder kronor sammanlagt. Brotten är ett hot mot demokratin. Regionens arbete med välfärdsbrott handlar inte bara om kontroll utan även om förebyggande arbete.

Region Dalarna ska nu ta fram en handlingsplan med tydliga mål och med skarpa, tidsatta åtgärder för att både förebygga och minska väldfärdsbrottslighet.

Äga eller hyra verksamhetslokal? Ny strategi antagen

Regionstyrelsen har antagit en strategi som beskriver vilka faktorer som bör analyseras inför ställningstagandet om regionen ska äga eller hyra verksamhetslokaler.

Grundprincipen är att verksamheten ska sitta i egenägda lokaler. Men ibland uppstår situationer då regionens befintliga lokaler inte uppfyller de krav som verksamheten har. Då kan inhyrning av lokal övervägas. Det viktiga är att alltid analysera verksamhetens behov och ställa nyttor mot risker samt ta fram ekonomiska konsekvenser av beslutet. Den nya strategin ska ge vägledning inför beslut.

(M) och (V) reserverade sig mot beslutet.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vill du veta mer?

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka