Kortfattat: Regionstyrelsen 28-11-2022

Nyhet – 28 november 2022

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Upphandling av hyrpersonal

En upphandling av hyrpersonal har godkänts av regionstyrelsen. Upphandlingen avser läkare och sjuksköterskor inom alla specialiteter.

Region Dalarna behöver ett eget avtal då den gemensamma upphandlingen för alla regioner är pausad. Den egna upphandlingen genomförs för att täcka behovet fram till nationellt bemanningsavtal är tecknat. Regionens avtal sägs upp när nytt nationellt avtal finns på plats.

Val av Björn Ljungqvist (M)

Regionstyrelsen har valt regionrådet Björn Ljungqvist (M) till ledamot och 2:a vice ordförande i både regionstyrelsens arbetsutskott och personalutskott.

Valet sker mot bakgrund av att Christer Carlsson (M) har avsagt sig alla uppdrag inom Region Dalarna förutom uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. Carlsson är numera riksdagsledamot.

Fastighetsberedning ersätter fastighetsnämnden

Regionstyrelsen har beslutat att inrätta en fastighetsberedning som organisatoriskt ska ligga direkt under regionstyrelsen. Fastighetsberedningen ska vara igång 1 januari 2023 då fastighetsnämnden upphör. Den nya beredningen ska bestå av sju ledamöter med sju ersättare som väljs av regionstyrelsen vid dess sammanträde den 19 december 2022.

Syftet är att skapa en tydligare och smidigare politisk process kring fastighetsinvesteringar och att regionstyrelsen ska få ett tydligare ansvar för långsiktiga fastighetsinvesteringar.

Regionstyrelsen har också beslutat att ge regiondirektören i uppdrag att utreda fastighetsförvaltningens organisatoriska hemvist. Fastighetsförvaltningen kommer att fortsätta vara en egen förvaltning under utredningstiden. Inrättande av fastighetsberedningen innebär inte några personella förändringar eller uppdelning av verksamhet oavsett organisatorisk hemvist.

Beslutet förutsätter att regionfullmäktige den 12 december 2022 fastställer förslaget till reviderat reglemente för regionstyrelsen.

(M) och (SD) reserverade sig mot beslutet.

Dalarnas nya kultur- och bildningsplan

Regionstyrelsen har fastställt Dalarnas kultur- och bildningsplan för åren 2023-2026. Planen och dess prioriteringar har tagits fram i samverkan med länets kommuner och i dialog med civilsamhälle och professionella kulturskapare. Den beskriver hur den regionala kultur- och bildningsverksamheten i Dalarna ska utvecklas och främjas, och ska fungera som ett underlag för hur de statliga medlen till regional kultur används.

(SD) deltog inte beslutet.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden

Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till regionstyrelsen

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka