Nationell patientenkät 2022 – Här är vårens resultat

Pressmeddelande – 4 oktober 2022

Idag den 4 oktober presenterar Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, resultatet av den nationella patientenkäten med fokus på psykiatrisk vård. ”Det är glädjande att se att flera av Region Dalarnas mottagningar och avdelningar får bra resultat, speciellt med tanke på de utmaningar som finns inom länets och landets psykiatri” säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Under våren 2022 genomförde samtliga regioner Nationell patientenkät psykiatri. De patienter som tillfrågades var ett urval av de som nyligen fått psykiatrisk vård.

Inom den vuxenpsykiatriska öppenvården utmärker sig kris- och traumamottagningen i Borlänge för sina goda resultat. Patienterna som besvarat enkäten har värderat vården de fått som över rikssnitt inom samtliga dimensioner. Särskilt bra betyg ges för helhetsintrycket samt respekt och bemötande. Bra betyg ges också psykiatrimottagningen i Gagnef.
– Det är roligt att Gagnef får så bra resultat. Mottagningen är en mindre sådan där låg personalomsättning och ett nära samarbete med primärvården gör så att det finns kontinuitet i vården för den enskilde patienten, vilket i sin tur skapar trygghet, säger Cecilia Lantz, verksamhetschef inom Vuxenpsykiatri Mellersta Dalarna och Västerbergslagen.

Dalarnas vuxenpsykiatriska slutenvård bedöms ligga över riksnivå inom flera dimensioner, specifikt gällande delaktighet och involvering och respekt och bemötande. Inom den sistnämnda dimensionen har avdelning 95 inom länsvuxenpsykiatrin i Säter särskilt bra resultat.
– Jag är mycket glad för att vi i så stor utsträckning lyckas motsvara våra patienters förväntningar. Våra medarbetare jobbar hårt för att patienter ska känna sig trygga med att vi gör allt vi kan för att de ska få god vård och ett gott bemötande, säger Per Lindberg, verksamhetschef för Länsvuxenpsykiatri Falun Säter.

Undersökningen visar också att Dalarnas vuxenpsykiatriska slutenvård, så som resten av landets, behöver vidareutveckla sitt patientarbete vad gäller information och kunskap.
– Ett stort utvecklingsarbete pågår för att ta till vara på och öka kunskapen hos alla medarbetare. Vi ska nu tacksamt analysera resultatet av denna undersökning för att se hur vi kan förbättra oss ytterligare, säger Per Lindberg.

Region Dalarnas barn- och ungdomspsykiatri ser en stor förbättring i respekt och bemötande vad gäller nationell placering jämfört med föregående mätning år 2018. Stora utmaningar kvarstår, i länet såväl som i landet. Bra betyg får BUP- mottagningen i Falun, vars resultat ligger över rikssnitt inom fem dimensioner, det vill säga delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap och tillgänglighet.

Om Patientenkäten

  • Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.
  • Nationella patientenkätens resultat ligger till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett patientperspektiv, men ger även underlag för ledning och styrning på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet.
  • Enkäten är indelad i dimensionerna Helhetsintryck, Emotionellt stöd, Delaktighet och involvering, Respekt och bemötande, Kontinuitet och koordinering, Information och kunskap samt Tillgänglighet.
  • Dalarnas resultat grundar sig på de svar som samlats in inom den vuxenpsykiatriska öppen- och slutenvården samt barn- och ungdomspsykiatriska öppenvården.

Läs mer här:
Gott bemötande inom den psykiatriska vården

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka