Syntolkning: Vårdpersonal och patient liggandes på en brits

Patienter är nöjda med Region Dalarnas akutsjukvård

Pressmeddelande – 10 mars 2023

Akutsjukvården i Dalarna får goda betyg i den nationella patientenkäten 2022. ”Enkäten är ett värdefullt verktyg för oss i vårt arbete med brukar- och patientinflytande. Vi är glada över att andelen som är nöjda med den vård de får är kvar på höga nivåer”, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Idag den 9 mars presenterar Sveriges kommuner och regioner, SKR, resultatet av den nationella patientenkäten som gjorts på landets samtliga 178 akutvårdsenheter. Över 16 000 svar inkom nationellt, varav 462 i Dalarna med svarsfrekvens på över 39 procent, en ökning jämfört med 2020.

Mätningen visar att patienter i Dalarna haft en överlag positiv upplevelse av akutsjukvården. Med samtliga dimensionsresultat över eller i nivå med rikssnittet placerar sig Region Dalarna på en åttonde plats i förhållande till övriga regioner i Sverige.

Tidigare mätning av Sveriges akutsjukvård gjordes 2020. Sedan dess har patienterna upplevt en markant förbättring vad gäller emotionellt stöd, medan dimensionerna helhetsintryck samt kontinuitet och koordinering får sämre betyg. Vad gäller övriga dimensioner så visar 2022s resultat mindre förändringar jämfört med 2020.

– Under pandemin ökade patientnöjdheten i hela Sverige. Nu backar resultaten nationellt. Dalarna har sedan 2020 lyckats hålla en någorlunda jämn nivå, vilket är positivt. I övrigt är enkäten både en kvittens på det vi gör bra och ett stöd i vårt förbättringsarbete, säger Erik Degerman, biträdande divisionschef medicin.

Avesta får bäst betyg bland länets lasarett

Avesta lasaretts totala dimensionspoäng hamnar på topplacering i förhållande till landets 74 deltagande sjukhus. Här ligger alla dimensioner över rikssnitt, jämfört med 2020 har resultatet dessutom blivit bättre inom alla dimensioner förutom helhetsintrycket.

– Vi är väldigt glada över vårt fina resultat och är stolta över personalens engagemang och arbete inom alla yrkeskategorier på kliniken. Det är ett bevis på att små enheter kan bedriva bra och uppskattad vård. Det visar också att vi jobbat hårt med att bemöta de patienter som kommer till akuten på ett bra sätt och göra de delaktiga i vården de får. Det är roligt att personalen får positiv feedback, det gör allt de kan för att göra vården så säker och trygg för alla som möjligt, säger Carola Lindblom, verksamhetschef akut medicin geriatrik och rehabilitering, Avesta lasarett.

Om Patientenkäten

  • Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.
  • Nationella patientenkätens resultat ligger till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett patientperspektiv, men ger även underlag för ledning och styrning på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet.
  • Enkäten är indelad i dimensionerna Helhetsintryck, Emotionellt stöd, Delaktighet och involvering, Respekt och bemötande, Kontinuitet och koordinering, Information och kunskap samt Tillgänglighet.
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka