Syntolkning: Regiondirektör Karin Stikå Mjöberg, regionstyrelsens ordförande Elin Norén (S) och ekonomidirektör Tobias Dahlström.

Region Dalarna förbereder sig för ekonomiskt tuffa år

Pressmeddelande – 14 februari 2023

Idag den 14 februari hålls Region Dalarnas bokslutskonferens som redovisar ett preliminärt positivt balanskravsresultat på 662 miljoner kronor. "Det är bra att vi kan avsluta året med ett positivt resultat med tanke på att de kommande åren väntas bli ekonomiskt tuffa", säger regionstyrelsens ordförande Elin Norén (S).

Region Dalarna har de senaste åren uppvisat starka ekonomiska resultat. När Sverige och världen nu rör sig mot kärvare ekonomiska tider påverkas även regionsektorn. I regionplanen för 2023-2025 beskrivs den ekonomiska utmaningen och behovet av att ta fram en handlingsplan för att kunna möta de framtida utmaningarna.

– En handlingsplan tas nu fram med mål och vägval för hur vi genom utveckling, omställning och prioriteringar ska kunna möta regionens framtida utmaningar på ett ekonomiskt långsiktigt sätt, säger regiondirektör Karin Stikå Mjöberg.

Vid bokslutskonferensen presenterades det inledande arbetet för att ta fram en handlingsplan där en genomlysning av regionens verksamheter gjorts för att kunna skapa en nulägesbild av regionens ekonomiska ställning.

– Nulägesbilden visar att om inga åtgärder genomförs har vi ett potentiellt negativt resultat på minus 750 miljoner, säger regionstyrelsens ordförande Elin Norén (S).

Det är ett flertal faktorer som driver regionens ekonomi i negativ riktning.

– Den potentiella resultatförändring på 1,4 miljarder som nulägesbilden fångat upp beror förenklat på tre faktorer; samhällsekonomin, underliggande obalanser i verksamheten och långsiktiga strukturella utmaningar, säger ekonomidirektör Tobias Dahlström.

    Den samhällsekonomiska utvecklingen med en ökad inflation innebär bland annat att kostnaderna för regionens pensionsinbetalningar under 2023 ökar med 700 miljoner kronor. Samtidigt minskar de riktade statsbidragen med drygt 300 miljoner, vilket bidrar till obalanser i verksamheten. Omfattande och nödvändiga investeringar och en åldrande befolkning bidrar också till den tuffa ekonomiska situationen de närmaste åren.

    Handlingsplanen för en ekonomi i balans ska vara klar i maj så att politiken kan fatta beslut i juni 2023.

    – Vi behöver ställa om för att klara den nya svåra ekonomiska situationen. Ska vi klara regionens verksamhet på sikt behövs ett klokt och genomtänkt omställningsarbete, och det arbetet måste påbörjas på en gång, säger Elin Norén.

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka