Region Dalarna om IVO:s kritik mot vårdplatsbrist på Falu lasarett

Pressmeddelande – 6 december 2022

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar kritik mot vårdplatsbristen inom Falu lasaretts somatiska vård. Region Dalarna tar till sig av kritiken och har redan genomfört, samt planerar att genomföra fler åtgärder för att förbättra patientsäkerheten.

Den 19 och 20 september 2022 genomförde IVO två inspektioner på Falu lasarett som ett led i den nationella tillsynen av samtliga regioners sjukhusvård. Fokus för inspektionerna var vårdplatser och bemanning.

IVO:s bedömning till följd av inspektionerna är att antalet tillgängliga vårdplatser inom den specialiserade somatiska slutenvården på Falu lasarett inte räcker till för att möta de behov som finns och för att garantera en säker vård för patienterna.

­– Vi tar givetvis IVO:s kritik på största allvar och analyserar nu tillsynens resultat noggrant innan vi svarar. Vi har redan sedan tidigare börjat planera och genomföra åtgärder för att förbättra läget. Vi har mycket riktigt en brist på framförallt sjuksköterskor och svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens, vilket påverkar antalet öppna vårdplatser. Våra medarbetare gör ett jättejobb för att se till att våra patienter omhändertas på allra bästa möjliga sätt, säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Senast den 30 januari ska Region Dalarna redovisa till IVO vilka åtgärder som gjorts eller som planeras.

– Vårdplatssituationen med överbeläggningar och utlokaliseringar är ett stort bekymmer nationellt och så även för Region Dalarna. Det har en negativ påverkan på våra medarbetares arbetsmiljö och påverkar andra enheter, inte minst akutmottagningen. Följden blir en ökad risk för vårdskador, säger Helena Hellström, chefläkare.
– Vi uppmärksammar alla rapporterade risker för allvarliga vårdskador och för diskussioner utifrån detta med hälso- och sjukvårdens ledning ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Genomförda eller planerade åtgärder för att anställa och behålla medarbetare:

  • Undersköterskor som saknar akutvårdskompetens har möjlighet att vidareutbildas.
  • Kompetensstegar för medarbetare har säkerställts för att möjliggöra vidareutveckling.
  • Bemanning på akutmottagningarna i Falun och Mora har utökats.
  • Ekonomiska incitament i form av till exempel extraersättning vid extra pass på kirurgkliniken har införts.
  • Riktade rekryteringsinsatser pågår.

Genomförda och planerade åtgärder för att utöka antalet tillgängliga vårdplatser inom Falu lasaretts somatiska vård:

  • Antalet vårdplatser på AVA (akutvårdsavdelning) har utökats.
  • Vårdplatskoordinator inrättas.
  • Dialog med berörda verksamheter pågår för att garantera samverkan inom Region Dalarna.
  • Dialog med kommunerna pågår inför utskrivningar av patienter och för att förbygga återinläggningar.
  • Säkra att vårdåtgärder sker i hemmet där så är möjligt.
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka