Syntolkning: Region Dalarnas logotyp

Region Dalarna säkrar en hållbar framtid

Pressmeddelande – 15 maj 2023

Idag måndag 15 maj presenteras förslag till regionplan och budget för 2024–2026 samt handlingsplan för en ekonomi i balans. ”Vi har ekonomiskt mycket tuffa år framför oss. Men genom utveckling, omställning och prioriteringar skapar vi en hållbar framtid för Region Dalarna” säger regionstyrelsens ordförande Elin Norén (S).

Efter några ekonomiskt sett goda år för Region Dalarna väntar nu tuffa ekonomiska år. Under åren 2023–2025 måste omfattande ekonomiska åtgärder genomföras. En handlingsplan har därför tagits fram. Den innehåller förslag på åtgärder samt mål och vägval för att anpassa regionens nyttjande av resurser till det ekonomiska läget.

– De förändringar som vi genomför ska vara väl genomtänkta och hållbara över tid. Arbetet kommer att genomföras på ett ansvarsfullt sätt vilket kräver mod och tillit av oss alla, säger regiondirektör Anna Thörn.

Arbetet med handlingsplanen har skett i alla regionens förvaltningar. Förslag på åtgärder finns exempelvis inom områdena personalöversyn, bättre lokalutnyttjande och smartare inköp. Berörda verksamheter ska nu göra noggranna risk- och konsekvensanalyser utifrån de förslag som finns i handlingsplanen innan beslut fattas.

– Vi gör detta omfattande omställningsarbete för att inte skjuta över kostnaderna på framtida generationer, säger Elin Norén.

Prioriterade utvecklingsområden
Parallellt med framtagandet av handlingsplanen har förslag till Regionplan och budget 2024–2026 arbetats fram.

– I regionplanen prioriterar vi områdena förebyggande och hälsofrämjande, säkerhet och beredskap samt kompetensförsörjning. Handlingsplanen är en förutsättning för att regionplan och budget ska kunna genomföras, säger Elin Norén.

Vad beror det ekonomiska läget på?

Det är flera faktorer som påverkar regionens ekonomi negativt. Den samhällsekonomiska utvecklingen med en ökad inflation innebär bland annat att kostnaderna för regionens pensionsinbetalningar under 2023 ökar med 700 miljoner kronor. Samtidigt minskar de riktade statsbidragen med drygt 300 miljoner. Omfattande och nödvändiga investeringar och en åldrande befolkning i länet bidrar också till att den ekonomiska situationen blir tuffare de närmaste åren.

För att ta del av handlingsplanen i sin helhet, besök:
https://www.regiondalarna.se/handlingsplan

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka