Syntolkning: Röd dalahäst i vinterlandskap.

Resultatet från Region Dalarnas medarbetarenkät visar på högt engagemang

Pressmeddelande – 13 december 2022

Region Dalarnas årliga medarbetarenkät visar på ett generellt högt engagemang hos medarbetarna. Möjligheter till delaktighet och utveckling bidrar till högt engagemang hos den enskilda medarbetaren.

Syftet med Region Dalarnas medarbetarenkät är att årligen mäta medarbetarnas trivsel och arbetsmiljö samt att jobba vidare med insatser som stärker att regionen är en attraktiv och hållbar arbetsgivare utifrån resultatet.

Högre svarsfrekvens
Enkäten genomfördes 14-18 november 2022 via e-post. Svarsfrekvensen steg i år till 70 procent (från förra årets 65 procent) vilket anses vara en jämförelsevis hög siffra för medarbetarenkäter. Under vecka 50 får varje chef inom Region Dalarna sina resultat och chefen kan då gå igenom resultaten med sin grupp.

En stor andel (84 procent) av medarbetarna upplever sig ha ett högt engagemang. Resultatet är något högre än ett så kallat branschindex. Det är tydligt att möjligheten till delaktighet och möjlighet till utveckling bidrar till högt engagemang hos den enskilda medarbetaren.

Resultat inom området ”Gemenskap och kultur” är också bra. Här gäller också att ju mer delaktiga medarbetare är desto mer positiva är de till gemenskapen och kulturen på arbetsplatsen.

Frågor kring arbetsbelastning och tid för återhämtning får relativt svaga siffror. Trots det uppger medarbetarna att man har en balans mellan jobb och fritid.

Ledarskap och styrning får lägre betyg i år
HME-index – hållbart medarbetarengagemang – har sjunkit sedan förra mätningen (från 76 till 72). HME sammanfattar motivation, ledarskap och styrning.

Hållbart säkerhetsengagemang – HSE – mäter hur hälso- och sjukvårdens medarbetare uppfattar säkerhetskultur och patientsäkerhet. HSE-indexet har också sjunkit något sedan förra året (från 73 till 72 procent). Trots det tycker medarbetare på det stora hela att arbetet med säkerhetskultur och patientsäkerhet fungerar bra på arbetsplatsen. Medarbetare vågar prata om misstag och påtalar när något är på väg att gå fel, vilket är faktorer som påverkar HSE-index.

Hot och kränkande särbehandling
Fem procent av de svarande upplever sig ha blivit utsatta för hot på arbetsplatsen. En procent uppger att de blivit utsatta för våld. Fem procent anger att de blivit utsatta för kränkande särbehandling, det vanligaste är att det är kopplad till kön.

Vad händer nu?
Chefer på alla nivåer inom Region Dalarna ansvarar för att förankra resultatet, driva förbättringsarbetet framåt och tillsammans med medarbetare genomföra förbättringar utifrån enkätens resultat. Resultatet från enkäten ska användas som underlag för att skapa dialog kring vilka styrkor och friskfaktorer vi ska värna om, och vilka förbättringsområden och riskfaktorer vi måste arbeta mer med på arbetsplatsen.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka