Riktade hälsosamtal, som erbjuds Dalarnas 50-åringar sedan 2020, har granskats för första gången och huvudfynden visar att hälsosamtalen har effekt på den totala dödligheten och på dödligheten i hjärtkärlsjukdom.

Riktade hälsosamtal för 50-åringar minskar dödlighet

Pressmeddelande – 19 oktober 2022

Den svenska modellen för Riktade hälsosamtal, som erbjuds Dalarnas 50-åringar sedan 2020, har granskats för första gången. ”Huvudfynden är att hälsosamtalen har effekt på den totala dödligheten och på dödligheten i hjärtkärlsjukdom. Dalarnas 50-åringar erbjuds därmed en åtgärd som kan ha stor betydelse”, säger Lars Jerdén, allmänläkare vid Jakobsgårdarnas vårdcentral.

För att öka förutsättningar för en god hälsa erbjuder Region Dalarna alla inom regionen ett riktat hälsosamtal det år de fyller 50 år. Hälsosamtalet är en metod för att systematiskt identifiera ohälsosamma levnadsvanor i syfte att kunna erbjuda stöd till förändring och är riktat mot att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ 2.

För första gången har evidens för den svenska modellen för Riktade hälsosamtal granskats på ett systematiskt sätt. Lars Jerdén är allmänläkare och Region Dalarnas representant i den expertgrupp som genomfört kunskapsgenomgången och skrivit slutrapporten. Rapporten visar att riktade hälsosamtal ger positiva effekter bland annat på den totala dödligheten, dödligheten i hjärtkärlsjukdom och viktiga biologiska mätvärden som blodtryck, kolesterol och BMI, samt på matvanor.

Hur har granskningen gått till?
Nationellt Programområde (NPO) Levnadsvanor, inom Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård, tillsatte 2021 en oberoende expertgrupp för en systematisk kunskapsgenomgång av den svenska modellen för Riktade hälsosamtal*. Sju vetenskapliga studier som inkluderar en kontrollgrupp har identifierats och granskats enligt den metod som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) tagit fram.

Vad gör Region Dalarna?

Riktade hälsosamtal erbjuds till Dalarnas 50-åringar sedan 2020, efter ett beslut i regionfullmäktige 18 november 2019. Covid-19-pandemin ledde till svårigheter för genomförandet men under 2022 har utvecklingen varit mycket positiv. Fram till september 2022 har 22 av regionens vårdcentraler genomfört hälsosamtal, i genomsnitt 49 samtal per vårdcentral.

Källor:

*Nationellt Programområde (NPO) Levnadsvanor. Slutrapport avseende systematisk kunskapsgenomgång av den svenska modellen för Riktade hälsosamtal. Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård, beslutsdatum 22-08-24

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka