Syntolkning: Region Dalarnas logotyp, vit text och vit dalahäst mot röd bakgrund.

Region Dalarna har vunnit i kammarrätten

Pressmeddelande – 22 december 2022

Kammarrätten har beslutat att avslå överklagandet av Region Dalarnas tidigare beslut om kravet på att medarbetare ska uppvisa giltigt vaccinationsbevis för covid-19. ”Domen är principiellt viktig och klargör att regionens beslut inte stred mot vare sig grundlagen, den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna eller någon annan lagstiftning”, säger Lena Jönsson, regionjurist Region Dalarna.

115 personer överklagade, själva eller via ombud, det beslut som regionstyrelsen fattade den 22 december 2021* om krav på uppvisande av vaccinationsbevis av befintlig personal men även vid nyanställningar, praktik eller tagande av uppdrag. Förvaltningsrätten i Falun beslutade den 1 mars 2022 att avslå överklagandena av Region Dalarnas beslut. Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten som den 20 december 2022 beslutade att också avslå överklagandet. Domen var enhällig.

– Kammarrättens dom är ett viktigt principiellt avgörande. Beslutet togs mot bakgrund av arbetsmiljölagstiftningen och patientsäkerhetslagstiftningen. Klaganden har anfört att beslutet utgjorde ett intrång i den personliga integriteten och var att jämställa med ett krav på vaccinering av anställda, uppdragstagare och praktikanter. Genom laglighetsprövningen har kammarrätten klargjort att regionens beslut inte stred mot vare sig grundlagen, den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna eller någon annan lagstiftning. Den klargör också att ett krav på uppvisande av vaccinationsbevis inte är att jämställa med ett krav på att den enskilde ska vaccinera sig, säger Lena Jönsson.

  Kammarrätten skriver i sin dom:

  ”Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att regionstyrelsens beslut om uppvisande av vaccinationsbevis vid erbjudande om anställning, praktik och tagande av uppdrag inte strider mot 2 kap. 6 § RF eller någon annan bestämmelse i samma kapitel.”

  Kammarrätten skriver vidare att:

  ”… ett villkor om uppvisande av vaccinationsbevis inför ett erbjudande om anställning, praktik eller tagande av uppdrag inte innebär att den enskilde tvingas att genomgå ett kroppsligt ingrepp i form av vaccinering. Beslutet kan därför inte anses strida mot artikel 8 i EKMR”.

  Kammarrätten skriver också:

  ”Enligt kammarrättens bedömning utgör regionstyrelsens beslut inget påtvingat krav på vaccinering och en anställd kommer inte att sägas upp bara för att han eller hon inte uppvisar ett vaccinationsbevis. (…) Regionstyrelsens beslut att befintligt anställda anmodas uppvisa vaccinationsbevis strider därmed inte heller mot artikel 8 i EKMR. Sammanfattningsvis har det inte visats att beslutet strider mot lag eller annan författning.”

  * 2022-05-30 upphävde regionstyrelsen beslutet om uppvisande av vaccinationsbevis för befintliga medarbetare, men fortsatt vid nyanställning, praktik eller tagande av uppdrag. 2022-12-19 upphävde regionstyrelsen helt beslutet om krav på uppvisande av vaccinationsbevis.

  Tidigare nyheter

  Förvaltningsrätten ger Region Dalarna rätt om krav på vaccinationsbevis för medarbetare - Region Dalarna

  Kortfattat: Regionstyrelsen 2022-12-19 - Region Dalarna

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka