Sjuksköterska håller hand

God och nära vård - tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Dalarna

Dalarnas 15 kommuner och Region Dalarna ställer tillsammans om till en nära vård. En omställning som förändrar hälso- och sjukvården i grunden så att primärvården i region och kommun blir navet i vården. Målet med omställningen till en god och nära vård är att öka tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet.

Vad är nära vård?

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vården och omsorgen ska fortsätta att vara effektiv och av hög kvalitet, och att kunna möta vår demografiska utveckling och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vård- och omsorgskedjan.

Omställningen och utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. Målet är att skapa en kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

Fokusförflyttning behöver ske

Den nära vården innebär en fokusförflyttning inom fyra viktiga områden:

1. Person och relation

Från organisation till person och relation

  • Utgå från personernas individuella förutsättningar, förmågor och behov och bidra till trygghet.
  • Utgå från att relationer är centrala för kvalitet och effektivitet

2. Aktiv medskapare

Från passiv mottagare till aktiv medskapare

  • Skapas tillsammans med invånare, patienter och brukare.

3. Proaktivt och hälsofrämjande

Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande

  • Hälsofrämjande, förebyggande och proaktiva insatser är det mest hållbara arbetssättet.
  • Skapa förutsättningar för självständighet och livskvalitet.
  • Skapa förutsättningar för jämlik hälsa

4. Personens fokus

Från isolerade vård/omsorgsinsatser till samordnat utifrån personens fokus

  • Utgå från det bästa för patienten/brukaren i hela vård- och omsorgsprocessen.
  • Främja gemensamt ansvarstagande och tillit.
  • Skapa förutsättningar för jämlik vård och omsorg.

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?