RSS Dalarnas olika uppdrag

Uppdragen som RSS Dalarna arbetar med förändras över tid men nedan beskrivs vilka uppdrag som är aktuella just nu.

För ytterligare frågor om de olika uppdragen går det bra att kontakta RSS Dalarnas funktionsbrevlåda.

Yrkesresan

Regional projektledare för Yrkesresan

Yrkesresan är en nationell satsning för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).SKR är ansvarig för Yrkesresan på nationell nivå. Alla Dalarnas 15 kommuner har skrivit avtal med SKR för att genomföra Yrkesresan och RSS Dalarna / Avdelningen fö Hälsa och välfärd ansvarar för att samordna yrkesresorna (utbildningarna) på regional nivå. På RSS Dalarna / Avdelningen för Hälsa och välfärd finns en regional samordnare för Yrkesresan som planerar och samordnar utbildningarna i länet. Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden under avtalsperioden 2021-2028. Yrkesresan Barn och unga är först ut. Kommande yrkesresor avser bland annat: myndighetsutövare inom individ- och familjeomsorgen (IFO) barn och unga, utförare och myndighetsutövare inom funktionshinderområdet, utförare inom äldreomsorgen och myndighetsutövare inom IFO skadligt bruk och beroende.

E-post: yrkesresanbou@regiondalarna.se

Yrkesresan SKR

BBIC

Regional BBIC-samordnare

BBIC - Barns Behov I Centrum – är ett metodstöd för handläggare inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård som ger förutsättningar att arbeta på ett strukturerat sätt, med fokus på barnet och dess behov. Det visionära målet i BBIC är att de barn och unga som socialtjänsten stödjer, ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället. Alla Sveriges kommuner har tecknat BBIC-licensavtal med Socialstyrelsen och ingår i BBIC-nätverk på länsnivå. BBIC-samordnaren på RSS Dalarna utgör länken mellan Socialstyrelsen och kommunernas BBIC-nätverk, och leder BBIC-nätverkets arbete för gemensamt resursutnyttjande, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna.

Socialstyrelsen-Kunskapsstöd-Barn och unga-BBIC

Psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022

2020 ingick staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för perioden 2021–2022. Dalarnas regionala handlingsplan för psykisk hälsa 2021 redovisar pågående utvecklingsarbete inom området som sker i samverkan mellan länets femton kommuner och Region Dalarna.

Läs mer om det pågående arbetet på områdena psykisk hälsa och suicidprevention här.

Samsjuklighet

I december 2020 beslutade Länsnätverket för förvaltningschefer om ett regionalt uppdrag kring samsjuklighet (skadligt bruk eller beroende och psykiatrisk problematik). Uppdraget syftar ytterst sett till att bidra till förutsättningar för att personer med samsjuklighet i Dalarna erbjuds en samordnad, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg och får tillgång till de medicinska, farmakologiska, psykiatriska och sociala insatser som de är i behov av. Uppdraget leds av RSS Dalarna / Avdelningen för Hälsa och välfärd. Utvecklingsarbetet tar avstamp i den regionala samverkansöverenskommelsen missbruk och beroende samt Vård- och insatsprogrammet (VIP) för missbruk och beroende, den statliga samsjuklighetsutredningen (SOU 2021:93) och den nationella ANDTS-strategin. I uppdraget ingår bland annat att göra en kartläggning i länet och ta fram förslag på olika åtgärder. Under juni 2022 har kartläggningen presenterats i en delrapport och under hösten 2022 påbörjas olika kompetenshöjande insatser, som ett första steg av åtgärder utifrån kartläggningens resultat.

Utredning Mini-Maria

Uppdraget syftar till att utreda förutsättningarna för samverkan kring en länsgemensam s.k. ”MiniMaria-verksamhet” för barn och unga med skadligt bruk- och beroendeproblematik. MiniMaria-verksamheter karaktäriseras av ett integrerat och tvärprofessionellt arbetssätt i samverkan och möjliggör en sammanhållen vårdkedja. Utredningen bedrivs med LPO Psykisk hälsa som styrgrupp och i dialog med en referensgrupp för att säkerställa ett brett och verksamhetsnära perspektiv. Utredningen har många beröringspunkter med samsjuklighetsuppdraget. Uppdraget pågår under 2022.

Regional suicidpreventionssamordnare

Region Dalarna har antagit en strategi för suicidprevention och har en samordnare anställd med uppdrag att stödja utvecklingen av ett långsiktigt, tvärsektoriellt och kunskapsbaserat suicidpreventivt arbete i länet. Samordnarens uppgift är att ytterst sett bidra till att öka kunskap och medvetenhet kring psykisk ohälsa för att minimera antal suicid i länet. Det pågår olika riktade insatser för att öka kunskapen om suicid och för att utveckla det suicidpreventiva arbetet. Det finns också ett regionalt nätverk för suicidprevention.

Samordnaren är anställd i Division psykiatri men har placering  inom RSS Dalarna / Avdelningen för Hälsa och välfärd mot bakgrund av att samordnarens roll till stor del handlar om att stödja samverkan mellan olika verksamheter/aktörer som t.ex. kommuner och regionens hälso- och sjukvård.

Läs mer under Suicidprevention Dalarna

Kvinnofrid

RSS Dalarna deltar i SKR:s kvinnofridssatsning under perioden 2021-2023. Under satsningen samverkar RSS Dalarna med Länsstyrelsen Dalarna i det regionala utvecklingsarbetet för att förstärka och komplettera det pågående utvecklingsarbetet inom mäns våld mot kvinnor i länet. RSS Dalarna har i uppdrag att ta fram en regional samverkansöverenskommelse om kvinnofrid efter beslut från Välfärdsrådet och av Länschefsnätverket.

Regional styrgrupp för välfärdsteknik och digitalisering

I juni 2021 fattade Länschefsnätverket beslut om att en regional styrgrupp för välfärdsteknik och digitalisering skulle bildas. Styrgruppen består av representanter med adekvata kompetenser och professioner inom området och kommer från länets kommuner, Region Dalarna, Högskolan Dalarna samt Dalarna Science Park. Styrgruppens vision för arbetet är:

Ett Dalarna där alla medborgare har tillgång till den välfärdsteknik och digitalisering de behöver (för att leva ett fullgott liv).

En regional referensgrupp håller på att bildas och styrgruppen har påbörjat arbetet med en kartläggning över länet rörande pågående arbete kring välfärdsteknik och digitalisering.

Regionalt implementeringsstöd

Uppdraget syftar till att ta fram ett generellt implementeringsstöd kopplat till regional samverkan. Uppdraget genomförs med implementeringen av den regionala samverkansöverenskommelsen (RÖK) och det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för missbruk och beroende som ”pilot”. Uppdraget bedrivs med LPO Psykisk hälsa som styrgrupp och till uppdraget finns även en referensgrupp knuten. Inom ramen för uppdraget har bland annat ett nätverk för framtagande av lokala samverkansöverenskommelser (LÖK:ar) initierats.

En lanseringskonferens för implementeringsstödet äger rum den 21 oktober 2022. Läs mer och anmäl dig till konferensen här

Implementering och utvärdering av den länsövergripande överenskommelsen för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Uppdraget har genomförts i form av en implementeringsinsats med det övergripande syftet att underlätta samverkan och långsiktigt stabila samverkansrelationer inom området samt att öka kunskap och förståelse för vad överenskommelsen innefattar och innebär. LPO Rehab, habilitering och försäkringsmedicin är uppdragets styrgrupp och kopplad till uppdraget finns också en referensgrupp.

Ytterligare information om överenskommelsen finns på Region Dalarnas PLUS-web: Rehab, hab, hjälpmedel - Region Dalarna.

Frågor kan ställas via funktionsbrevlådan ok-rehab-hab-hjalpmedel@regiondalarna.se.

Behovsanalys – stöd för evidensbaserad praktik

Uppdraget syftar till att undersöka hur den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) bäst kan stödja socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård i att bedriva evidensbaserad praktik. Målet är att behovsanalysen ska bidra med ett underlag för långsiktiga prioriteringar och vägval, insatser och åtgärder inom området. Till uppdraget finns en referensgrupp kopplad.

God och nära vård

Uppdraget syftar till att stödja det regionala omställningsarbetet till God och nära vård med fokus på länets kommuner. Arbetet utgår ifrån den Länsgemensamma strategin med målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna (2022-2030) som är framtagen i bred samverkan mellan Region Dalarna och länets kommuner.

Den 27 april 2022 fattade Välfärdsrådet beslut om rekommendation att anta den länsgemensamma strategin och nu väntar efterföljande politiska beslut i Dalarnas 15 kommuner och i Region Dalarna.

Läs mer om Dalarnas arbete med God och nära vård.

BISAM - Brukarinflytandesamordnare

Med en BISAM för brukarinflytande så ökar möjligheterna att nå ut till brukarrörelsen regelbundet, för att inhämta erfarenheter och synpunkter i förändrings- och förbättringsarbeten. Samordnaren är anställd i Division psykiatri men har placering  inom RSS Dalarna / Avdelningen för Hälsa och välfärd mot bakgrund av att samordnarens roll till stor del handlar om att stödja samverkan och vara en naturlig kontaktväg mellan brukarrörelsen och verksamheter inom region och kommuner. Läs mer under Brukarinflytande Dalarna.

BISAM erbjuder även utbildningar i MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa. Läs mer och anmäl intresse för att gå utbildningen MHFA-Första hjälpen till psykisk hälsa.

Projektledare MHFA

En projektledare arbetar 50% med att utbilda i MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa.  Projektledaren är anställd i Division psykiatri men har placering inom RSS Dalarna / Avdelningen för Hälsa och välfärd mot bakgrund av att samordnarens roll till stor del handlar om att stödja samverkan och vara en naturlig kontaktväg mellan brukarrörelsen och verksamheter inom region och kommuner. 

Läs mer och anmäl intresse för att gå utbildningen MHFA-Första hjälpen till psykisk hälsa.

LPO-samordnare

Hade du nytta av informationen?