Goda exempel God och nära vård

Omställningen till en God och nära vård pågår runt om i Sverige, och även här i Dalarna pågår en resa tillsammans inom regionens och kommunernas hälso-och sjukvård.

På denna sida kommer goda och lärande exempel för God och nära vård att delas kontinuerligt. Vi får en inblick i vad som pågår ute i verksamheterna och vår förhoppning är att fler ska inspireras till förändring.

Vill du dela med dig av ett gott exempel?

Kontakta: petra.lofstedt@regiondalarna.se

Den 1 oktober 2021 startade en ny mobil enhet vid Vårdcentral Vansbro. Det handlar om en bedömningsenhet för att stärka ambulanssjukvården och primärvården.

Nyhet Region Dalarna

Kontaktperson: frida.hellberg@regiondalarna.se

Istället för 12 mil till sjukhus – nu kan patienter vårdas i Särna.

Artikel SVT

Kontaktperson: carin.larnemark@regiondalarna.se

Samverkansarbete mellan närakuten i Ludvika och ortopeden i Falun.

Ortopeden och närakuten Ludvika (Film)

Kontaktperson: gabriella.hult@regiondalarna.se

Ett hälsoframjande arbete i samverkan med kommun och region som startades 2021 med bas i Falun. 20 anställda tandsköterskor och tandhygienister med 7 team fördelade i regionen.

Folktandvårdens folkhälsofunktion (film)

Kontaktperson: jessica.friberg@regiondalarna.se 

Unga mellan 13-25 år i länet kan få hjälp och stöd av Ungdomsmottagning Dalarna online.

Ungdomsmottagningen Dalarna online nås via appen "Ung i Dalarna" och är ett komplement till de fysiska mottagningarna som redan finns i länet. Vid behov kan de unga som använder appen hänvisas till en fysisk mottagning eller vårdcentral för undersökning eller provtagning, men i övrigt kan unga få samma hjälp online som vid ett vanligt fysiskt besök.

Presentation (film)

Nyhet Intra

Visitkort

Folder

Affisch

Kontaktpersoner: anna.knuts@regiondalarna.se och jeanette.olsson@regiondalarna.se 

 

Patientkontrakt är en överenskommelse mellan patienten och vården. Det är ett sätt att skapa en mer personcentrerad vård.

​Det handlar om att patienten ska veta sitt nästa steg, veta vart och till vem hen ska vända sig till, ha enkla sätt att ta kontakt, känna sig trygg och ha en överblick över sin egen vård.

I en film framtagen av Region Dalarna presenterar Kvarnsvedens vårdcentral hur de har tagit ett steg i rätt riktning för att skapa delaktighet och trygghet för patienten. Detta genom en folder som delas ut vid varje besök och uppskattas mycket av patienterna.

Ett gott exempel från vårdcentral Kvarnsveden

Kontaktperson: louise.pettersson@regiondalarna.se

I Dalarna har nu 22 slutenvårdsavdelningar inom den somatiska vården på lasaretten i Mora, Falun, Avesta och Ludvika infört vårdnära service [VNS]. Innebörden av VNS arbete ser lite olika ut nationellt, regionalt och lokalt. I Dalarna är Servicemedarbetarna knutna till respektive avdelning och utför i stort arbetsuppgifter kring städning, kost- och förrådshantering. I VNS uppdraget ingår även transporter av olika slag, dock utförs transporter på vissa lasarett av transportorganisationen. I uppstartsfas formas gränsdragningslistor i samverkan och dialog mellan service och vård. Denna gränsdragning utvecklas och justeras efterhand tillsammans mellan service och vård utifrån de lokala behoven och förutsättningarna. Därav kan gränsdragningslistorna på respektive enhet se lite olika ut och arbetsuppgifter som servicepersonalen utför kan skilja sig.

VNS.jpg

Nationell definition av vårdnära service:

”Vårdnära service är en del av vårdprocessen och avser de arbetsuppgifter inom vårdenheten som kan utföras av personal med specifik servicekompetens och som inte kräver vårdkompetens” (Best service och SKR.

Arbetsbeskrivning för VNS i Dalarna

Som servicemedarbetare inom Vårdnära service arbetar du på vårdavdelning tillsammans med vårdpersonal och ansvarar för serviceuppgifter omkring patienten. Vårdnära service är ett helhetskoncept där arbetsuppgifterna bl.a. består av regelmässig städning, slut- och infektionsstädning, förrådshantering, måltidshantering samt patienttransporter av olika slag.

Nyetablerat yrke ett lyft för vården på länets lasarett | Lokalt i Dalarna

Kontaktpersoner: kiowa.stofkoper@regiondalarna.se eller Fredrik.Olers@regiondalarna.se 

Tillsammans för varje barn handlar om att alla barn och unga ska ha tillgång till ett väl koordinerat stöd i sin vardag. Vi som arbetar nära barn och unga i skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst ska samarbeta och tillsammans hitta vägar för att ge rätt hjälp i rätt tid, vilket kan motverka att problem växer sig större.

Falu kommun

Film

Kontaktpersoner: mia.lehnberg@regiondalarna.se och

meg.wallin@falun.se

Riktade hälsosamtal är en metod för att systematiskt identifiera ohälsosamma levnadsvanor i syfte att kunna erbjuda stöd till förändring och därmed förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2.

Riktade hälsosamtal 50-åringar - Region Dalarna

Kontaktperson: petra.palmestal@regiondalarna.se 

Fallolyckor och dess konsekvenser medför stort lidande för patienter och fallrelaterade skador innebär stora samhällskostnader. Fallrisken ökar med stigande ålder men kan förebyggas om man  strukturerat arbetar med fallprevention dvs man identifierar vilka som har ökad fallrisk och arbetar med insatser gällande information, balansträning, fysisk aktivitet, hjälpmedel och medvetandegörande om risker i hemmet s.k. riskjakt. (1)

Målgrupp:
Patienter med hög fallrisk samt besvär av yrsel/ostadighet. Ökad fallrisk kan identifieras med Downton Fall Risk Index DFRI  (2)

Balansgruppen:
Gruppen består av 10 träffar under 5 veckor, första tillfället är teori som syftar till  ökad kunskap om vad som kan orsaka nedsatt balans, vad man kan göra själv för att minska risken för att ramla och hur man kan träna sin balans. Patienterna får vid första tillfället utföra några tester samt skriva ner några för dem viktiga aktiviteter som de har problem att utföra eller inte kan utföra alls samt skatta svårighetsgrad. Resterande tillfällen är praktisk träning i gymmet, de tränar balans och styrka, patienterna får kontrollerat testa olika utmanande situationer som de kanske inte vågar testa på egen hand. Vid sista tillfället görs testerna om och patienterna får igen skatta hur de kan utföra de aktiviteter de  skrev upp vid första tillfället.  Utvärderingarna har varit väldigt positiva, förutom goda resultat på de fysiska testerna och självskattningarna har patienterna uppskattat den nya kunskap de fått och varit motiverade till att fortsätta träningen på egen hand. Det har även skrattats en hel del i gruppen när de tränat tillsammans, att känna gemenskap i en grupp är en viktig del i behandlingen.

Gruppen leds av en sjukgymnast och en arbetsterapeut, att ha med båda yrkeskategorierna är  en styrka då de har olika yrkesspecifika kunskaper om fallprevention och de kan ge varje deltagare individuell rådgivning utifrån deras aktuella situation.

Länkar:

1. Informationsmaterial för att förhindra fallolyckor - Socialstyrelsen

2. Vårdprevention - Senior alert

Kontaktpersoner:

Christina Mahammid, Sjukgymnast 

Malin Halabie Fjärdsmans, Arbetsterapeut 

 

Hade du nytta av informationen?