Sexuellt överförda infektioner (STI)

STI (Sexually Transmitted Infections) är ett samlingsnamn för sexuellt överförda infektioner. Det är infektioner som smittar vid alla typer av sexuella kontakter där slemhinna kommer i kontakt med slemhinna och i vissa fall via blod, exempelvis hiv och hepatit.

Gemensamt för flera av dessa är att man kan vara infekterad utan att ha några symtom, en smittad person kan därför föra smittan vidare utan att vara medveten om det. En del infektioner är anmälningspliktiga enligt den svenska smittskyddslagen och klamydia är den vanligaste anmälningspliktiga sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige.

Enligt regeringens proposition (prop. 2005/06:60) Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar bör "Samhället begränsa spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde".

I Region Dalarna ansvarar hiv/STI-samordnare för att implementera nationella strategier hela länet. Detta görs via samarbete med intressenter inom regionen samt via länets skolor. Förutom arbetet med prevention inom hiv och STI, pågår en inventering för att se över möjligheterna att arbeta mer SRHR- inriktat. SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) handlar om att se till människors sexuella och reproduktiva hälsa genom hela livet ur ett bredare perspektiv och att arbeta mer tvärsektionellt. Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi för SRHR. Målet är att få en god jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. 

Vill du komma i kontakt med hiv/STI-samordnare så kan du maila till Pia Haqwinzon eller ringa på telefon nummer 023-49 07 48

Dela:

Hade du nytta av informationen?