Stöd i arbetet God och nära vård

Nedan hittar du filmer, presentationer och annat material som kan vara ett stöd i arbetet mot en nära vård.

Del 1: Handlingar, rutiner och beteenden – personcentrerad vård i praktiken i olika verksamheter

Presentation seminarium 1 230222

Inspelad sändning 230222

Artikel - Fridberg-2022-Operationalisation of person-centred care

 

Del 2: Upplevelser av och uppfattningar om personcentrerad vård – från politiker till personal

Presentation seminarium 2 230315

Inspelad sändning 230315

 

Del 3: Att stödja arbetet mot ett mer personcentrerat arbetssätt

Presentation seminarium 3 230419

Inspelad sändning 230419

 

Del 4: Hur kan vi utvärdera om vården blir mer personcentrerad?

Presentation seminarium 4 230503

Inspelad sändning 230503

Länken till sändningen finns inte längre tillgänglig på våra sidor. För att se Lanseringskonferensen i efterhand kontakta oss på God nära vård så skickar vi länken till dig: petra.lofstedt@regiondalarna.se

Länsgemensam strategi God och nära vård i Dalarna.pdf

Uppsalas föredragning Lanseringskonferens 220916.pdf

Bildspel Lanseringskonferens Region Dalarna 220916.pdf

Självskattning God och nära vård i Dalarna

Självskattningen utgår ifrån den Länsgemensamma strategin med målbild och färdplan för God och nära vård i Dalarna 2022-2030 och är ett av tre sätt att följa upp omställningen i länets kommuner och Region Dalarna.

I självskattningen tas ställning till hur väl ett antal påståenden stämmer in på den egna verksamheten. Utifrån svaren genereras en poäng som visar hur verksamheten ligger till t.ex. var det finns styrkor och utmaningar i omställningsarbetet för God och nära vård.

Det finns inga rätt eller fel utan det är ett verktyg som syftar till att ge en överblick av läget i den enskilda verksamheten så att resurser och insatser kan riktas rätt i omställningsarbetet.

Förutom att ge en nulägesbild kan självskattningen även användas för att mäta utveckling över tid genom att den upprepas, t.ex. årligen eller två gånger per år.

Självskattning (pdf)

Infografiken är ett verktyg för uppföljning och innehåller 20 nyckeltal som är uppdelade utifrån de fem delmålen (Nära för mig, Nära för alla, Nära i hela Dalarna, Nära mellan oss, Nära till hälsa) för God och nära vård i Dalarna.

I Infografiken presenteras värden för olika år samt förändringar dels över tid och dels i jämförelse med övriga kommuner och regioner i landet. Förändringen visas med hjälp av pilar och färger (när resultateten går att värdera). När det rör sig om information presenteras endast värdet (utan pilar och färger). När könsuppdelad statistik finns att tillgå för nyckeltalen presenteras den för kvinnor respektive män för att se både skillnader och likheter. För att sedan veta om skillnaderna är motiverade eller omotiverade krävs fördjupade analyser.

Pilen visar på utvecklingen sett över tid, alltså trenden. Färgen visar på hur Region Dalarna och länets kommuners resultat står sig i jämförelse med övriga regioner och kommuner i landet.

Några utav nyckeltalen är under utveckling nationellt därför finns det inga regionala och lokala resultat att presentera.

Instruktion Infografik (film)

Presentation Infografik konferens 28 april 2023 (pdf)

Infografik bild för bild 2023 (pdf)

Infografik för God och nära vård Dalarna 2023 (pdf)

Övergripande analys infografik 2023 (pdf)

God och nära vård är ett omställningsarbete till framtidens hälso- och sjukvård. Alla berörs och behöver bidra, oavsett roll och funktion. Därmed behöver var och en landa i vad omställningen innebär.

Avdelning god nära vård har nu påbörjat ett material för verksamheter att använda t.ex. vid APT, som stöd för omställningsarbetet. En första presentation ”Del 1” med grundläggande information om vad omställningen innebär i stort finns tillgänglig att använda. Det är en inspelad presentationsfilm på 16 minuter med avslutande reflektionsfrågor. Denna presentation kommer följas upp med en ”Del 2” där vi fördjupar oss i Dalarnas resa med Strategi och färdplan för God nära vård. Del 2 kommer släppas längre fram.

Presentation Del 1 (Film)

Hade du nytta av informationen?