Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Vårdförloppen inom olika sjukdomsområden syftar till att skapa ökad jämlikhet, effektivitet och kvalitet i hälso- och sjukvården, samt en mer välorganiserad och helhetsorienterad process för patienten

Vårdförloppen omfattar en stor del av vårdkedjan inklusive hur individens hälsa främjas. Vårdförloppen utgår från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och tas gemensamt fram av olika professioner och specialiteter inom regionernas nationella system för kunskapsstyrning (SKS). Arbetet stöds av en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). ​

Vårdförloppens beskrivning av evidensbaserad vård ska integreras med individanpassade åtgärder. I vårdförloppet beskrivs kortfattat vad som ska göras och i vilken ordning. Det personcentrerade förhållnings- och arbetssättet stärks genom patientkontrakt som tillämpas i vårdförloppen. Det innebär bland annat att patienters, brukares och närståendes behov, resurser och erfarenheter av hälso- och sjukvården ska tas tillvara, att beslut om vård ska tas gemensamt och att det ska dokumenteras i journalen vad patienten respektive vad vården tar ansvar för.

Målgruppen för vårdförloppsdokumentet är hälso- och sjukvårdspersonal som får stöd i det kliniska mötet med patienter och i förekommande fall närstående. Kapitlen om uppföljning och bakgrund till vårdförloppet är avsedda att användas tillsammans med beskrivningen av vårdförloppet vid införande, verksamhetsutveckling och uppföljning av vårdförlopp och riktar sig därmed till en bredare målgrupp, exempelvis verksamhetsutvecklare, verksamhetschefer och andra beslutsfattare.

I sjukvården i Dalarna fortsätter arbetet med att systematiskt granska och jämföra klinikernas och vårdcentralernas arbetssätt mot de nationella framtagna vårdförloppen, dvs. genomföra lokala analyser i syfte att upprätta handlingsplaner för utvecklings- och förbättringsarbete. 

Nya remisser för kunskapsstöd släpptes 15 april

Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer

​Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter till regionens samordnare för kunskapsstöd, Paula Broström som samordnar gemensamt remissvar från regionen.

Här hittar du alla vårdförlopp, vårdprogram, riktlinjer och Min vårdplan cancer som är på remiss.

Välkommen med dina synpunkter senast 7 juni 2023 till: kunskapsstyrning.dalarna@regiondalarna.se

Frågor eller funderingar? Välkommen att ta kontakt med samordnare Paula Broström. Se kontaktuppgifter till höger.

Hade du nytta av informationen?