Regionala stödverktyg

IRIS – Implementering av och i regional samverkan är ett stöd för praktiskt implementeringsarbete i en regional kontext.

Lanseringskonferens av implementeringsstödet IRIS

Välkomna på lanseringskonferens av implementeringsstödet IRIS – Implementering av och i regional samverkan.

Fredagen den 21/10 kl. 9-12 arrangeras en lanseringskonferens för RSS Dalarnas implementeringsstöd IRIS – Implementering av och i regional samverkan. För implementering som gör skillnad för Dalarnas invånare lokalt.

Konferensen kommer att ske digitalt (via Teams) och kommer att innehålla information om stödets olika delar samt också inspiration och samverkansdialoger kopplat till det förändringsarbete som implementering kan innebära.

Målgruppen för konferensen är medarbetare, ledare, chefer och politiker som berörs av eller driver ett praktiskt implementeringsarbete lokalt utifrån en regional kontext. Det kan tex handla om God och nära vård eller regionala samverkansöverenskommelser inom exempelvis missbruk och beroende eller barn och ungas hälsa.

Samverkan har ofta en central roll i dessa uppdrag och den regionala kontexten med sina olika aktörer och verksamhetsområden är ofta komplex. Ur det perspektivet har just begreppen samverkan och komplexitet identifierats som två begrepp/områden som ter sig särskilt viktiga i samspel med själva implementeringen för att lyckas med ett förändringsarbete i kommun och region.

Hur lyckas vi med en förändring? Under denna förmiddag kommer Ola Rosenlind föreläsa om Förändringens fem fallgropar - och hur du undviker dem – utifrån boken med samma titel. Hur kan det bli lättare och roligare att lyckas med förändringar inom ramen för en implementeringsprocess?

Ola Rosenlind är personal- och beteendevetare med bakgrund från ledande roller inom HR.  Sedan 2010 arbetar han som organisationskonsult med fokus på verksamhetsutveckling och förändringsledning. Han har som konsult och chef omfattande erfarenhet av förändringsprocesser i arbetslivet med fokus på kultur och beteenden.

Ytterligare information, program för konferensen etc. publiceras på denna websida löpande. Länk till anmälan hittar du HÄR.  

Bakgrund

RSS Dalarna har ett uppdrag att ta fram ett generellt implementeringsstöd kopplat till regional samverkan. IRIS – Implementering av och i regional samverkan är ett stöd för praktiskt implementeringsarbete i en regional kontext som RSS Dalarna lanserar hösten 2022. IRIS kan tillämpas på olika nivåer och av olika berörda aktörer/målgrupper i länets kommuner och regionen. IRIS är framtagen med inspiration från Folkhälsomyndighetens material kring implementering (Folkhälsomyndigheten, 2017), men har här anpassats till en regional kontext med fokus på implementering av och i samverkan och i komplexitet.

Begreppet implementering kan definieras på olika sätt. Här används den definition som förekommer på Kunskapsguiden:

”Begreppet implementering syftar på de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet. Implementering säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med varaktighet.”

Den definition av samverkan som tillämpas av RSS och som förekommer i ett antal regionala styrdokument är denna:

”Samverkan: en process som är ämnad att skapa nytänkande, nytt agerande, ny förståelse och nytt lärande i en specifik fråga. Samverkan innebär ett gemensamt agerande och gemensam handling.” (Bottheim & Zingmark, u.å.)

Implementering av och i samverkan sker ofta i ett komplext sammanhang. Kopplat till utveckling i komplexa system kan komplexitet beskrivas som:

”när det i en situation, en fråga eller organisation finns

  • många olika perspektiv
    skillnader i åsikter, perspektiv och kunskap mellan organisationer, professioner eller individer.
  • en hög grad av ömsesidiga beroenden
    när individer, organisationer och frågor är sammanvävda med varandra vilket gör det svårt att överblicka eller kontrollera.”

(Palmberg Broryd, 2021)

Bottheim, K. & Zingmark, A. (u.å.). Samverkansmodellen – en modell för att leda samverkan strategiskt. Länka Consulting

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Region Stockholm, 2019. Arbetshäfte. Metodstöd i implementering 

Folkhälsomyndigheten, 2017. Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst

Kunskapsguiden. Implementering

Michie, S., van Stralen, M.M. & West, R., 2011. The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implementation Science 6:42. 

Palmberg Broryd, K., 2021. Komplexitet. Enklare navigerat, bättre hanterat – så driver du utveckling. Volante.

Regeringskansliet. 2020. Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag. SOU 2020:47. 

Sjöberg Forsberg, K. 2021. Makt och möjlighet att förändra? Systematiskt arbetsmiljöarbete i könade offentliga verksamheter. Doktorsavhandling KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 

Vårdanalys. 2018. Lika läge för alla? Om omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården. Rapport 2018:10. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?