Blodgruppsserologiska tester

Akut blodgruppering

Akut blodgruppering görs endast i samband med förenlighetsprövning. Den omfattar ABO- och RhD-bestämning. Antikroppsscreening utförs inte vid akut blodgruppering. Akutsvar kan i brådskande fall lämnas inom 15 min.

Eftersom en del kontrollmoment inte görs, har den akuta blodgrupperingen inte samma säkerhet som den fullständiga grupperingen. Därför ska akut blodgruppering endast begäras i medicinskt akuta situationer. Den akuta grupperingen gäller till dess att ett ordinarie blodgruppssvar lämnas.

Blodgruppering

Blodgruppering omfattar ABO- och RhD-bestämning samt undersökning av förekomst av irreguljära erytrocytantikroppar, s k antikroppsscreening. Undersökningen utförs dygnet runt vid blodcentralen i Falun. Antikroppsscreening utförs inte på barn < 4 mån.

Direkt antiglobulintest, DAT

Med direkt antiglobulintest, DAT, påvisas antikroppar/komplement som i patientens blodcirkulation är bundna till erytrocyterna.

Förenlighetsprövning

För patienter som inte är immuniserade görs BAS-test (Blodgrupps- och Antikropps Screen-test). BAS-testsvaret är ett svar på godkänd/ej godkänd BAS-test och information om hur länge BAS-testen är godkänd för blodutlämning.

För immuniserade patienter görs MG-test (test Mottagare-Givare). Varje utvald erytrocytenhet testas mot patientprovet. Resultatet av MG-testen framgår av transfusionsdokumentet.

Inför transfusion av plasma och trombocyter krävs ingen förenlighetsprövning.

Immuniseringsundersökning

Irreguljära erytrocytantikroppar kan förekomma hos personer som transfunderats med erytrocyter eller varit gravida.

Antikroppar riktade mot patientens egna erytrocyter kan förekomma i samband med immunologiska sjukdomar, t ex autoimmun hemolytisk anemi.

Det är viktigt att känna till vilken/vilka antikropp/-ar som patienten har, vid val av erytrocyter för transfusion. Det är också viktigt i den förebyggande mödravården, när man vill undersöka om det nyfödda barnet kan komma att drabbas av hemolytisk sjukdom.

Dela:

Hade du nytta av informationen?