Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier, MRB, är ett samlingsnamn för bakterier som utvecklat resistens mot ett flertal antibiotika.

Förekomsten av multiresistenta bakterier ökar stadigt i Sverige och i världen. På sjukhus vårdas många svårt sjuka patienter som är mottagliga för infektioner och därför behöver ibland extra åtgärder vidtas för att minska risken för smittspridning vid fynd av antibiotikaresistenta bakterier.

Infektioner med antibiotikaresistenta bakterier ökar risken för komplikationer och mortalitet hos enskilda patienter, men det innebär också ökade kostnader i form av förlängda vårdtider och dyrare läkemedel. Den moderna sjukvården är beroende av antibiotika för att kunna genomföra exempelvis cancerbehandlingar och vissa operationer. Ute i samhället bedöms däremot bärarskap av resistenta bekterier bland friska personer inte innebära någon hälsofara.

Extra åtgärder kan innefatta särskilda vårdhygieniska rutiner, mikrobiologisk provtagning samt smittspårning m.m. Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien i vård och omsorg (2015:10) är ett minimikrav för hur arbetet ska bedrivas för att undvika smittspårning.

Här nedan hittar du de riktlinjer som finns i Region Dalarna gällande multiresistenta bakterier i öppen och slutenvård.

Multiresistenta bakterier handläggning i öppen- och slutenvård (pdf, 18 sidor, 24-03-28)

Journalmärkning och smittskyddsanmälan resistenta bakterier Region Dalarna (pdf, 1 sida, 22-09-28)

Screeningundersökning avseende multiresistenta bakterier (MRB) och jästsvampar (pdf, 2 sidor)

Smittskyddsåtgärder vid fall av meticillinresistent Staphylococcus argenteus (pdf, 1 sida, 23-02-15)

Smittspårningsbrev till patient med misstanke om MRB - fylls i manuellt (pdf, 1 sida)