Palliativa rådet

Palliativa rådet främjar samarbete mellan olika vårdgivare och bidrar till ökad kunskap om palliativ vård och medverkar i utbildningar.

Palliativa rådet i Dalarna är ett forum där olika delar av vården inom kommun och region finns representerade. I uppdraget ingår att verka för en god palliativ vård för alla i länet oavsett diagnos, vårdform eller bostadsort.

Om palliativ vård

Palliativ vård lindrar lidande och främjar livskvalitet för patienter med obotlig sjukdom eller skada. Den palliativa vården omfattar olika former av medicinsk behandling och omvårdnadsinsatser.

Allmän palliativ vård ska bedrivas av samtliga vårdgivare i Dalarna, oavsett huvudman. Det kan röra sig om sjukhuskliniker, primärvård, hemsjukvård eller kommunernas boenden.

Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller särskilda behov och utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.

Material från Länsdagen 2019-09-11

Presentation av Nationell vårdplan för palliativ vård.

Material från länsdagen

Närhet

I livets slutskede vill patienten och den närstående oftast inte vara ensamma. Om vi är nära och närvarande kan vi lyssna till patientens önskemål och erbjuda vad hen behöver. Närhet till patienten innebär också närhet till närstående som oftast också behöver stöd för att klara en familjemedlems eller nära väns förestående död eller svåra sjukdom.

Helhet

Patienter och närstående har olika behov som brukar sammanfattas i fyra kategorier: fysiska, psykologiska, sociala och existentiella. Behovet av ett nära samarbete mellan olika stödjande yrkesgrupper och vårdgivare runt den sjuka kan inte nog understrykas. Även om patienten mister sin förmåga att aktivt påverka sitt liv är hen lika mycket en individ med rätta att behandlas och bemötas värdigt.

Kunskap

För att kunna hjälpa patienten att uppnå bästa möjligha livskvalitet och att erbjuda optimal vård krävs kunskaper i palliativ medicin och omvårdnad. Därför är det viktigt att personal som arbetar inom palliativ vård får utbildning och fortbildning.

Empati

Våra patienters fysiska och existentiella utsatthet fordrar stort personligt engagemang av personalen. Den ständiga kontakten med svår sjukdom och död gör att arbetet kan vara mycket krävande med samtidigt mycket givande. Förutsättningen för detta ömsesidiga givande och tagande är förmågan från personalens sida att visa empati, det vill säga att känna in patientens situation och att visa omtanke och samtligt behålla sin professionalitet.

Hörnstenar inom palliativ vård

  • systemkontroll
  • närståendestöd
  • relation/kommunikation
  • teamarbete

Dela:

Hade du nytta av informationen?