Hjärta i hand

Omvårdnadsrådet

Omvårdnadsrådets uppdrag är att påverka utvecklingen inom omvårdnad på alla nivåer i organisationen.

Rådet ska med vetenskaplig metodik sammanställa kunskapsläget inför beslut i övergripande frågor och ska också vara rådgivande i sjukvårdsstrategiska och strukturella frågor.

Omvårdnadsrådets uppgifter

  • Bidra till att höja kunskapen om evidensbaserad och erfarenhetsbaserad omvårdnad. Evidensbaserad omvårdnad innebär en vilja att förena bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap med mer beprövad erfarenhet och kunskap om enskilda patienters situation och upplevelser.
  • Med vetenskaplig metodik sammanställa kunskapsläget inför beslut i övergripande frågor där omvårdnadsperspektivet ska beaktas
  • Rådets rekommendationer och utlåtanden ska stödja ett transparent beslutsfattande på olika nivåer, direkt i vårdarbetet och fungera som underlag i mer övergripande frågor
  • Bidra med strategier för omvärldsbevakning, kunskapsbaserad omvårdnad och effektivare verksamhet för ökade förutsättningar att förbättra kvaliteten i hälso- och sjukvården

Samverkan

Omvårdnadsrådet och Medicinska rådet ska när det är relevant samverka i sammanställningar av kunskapsläget inför beslut i övergripande medicinska frågor. Omvårdnadsrådet ska samverka internt med enheter och avdelningar inom Hälso- och sjukvård i Region Dalarna. Omvårdnadsrådet ska också samverka externt med patientföreträdare, själverfarna, Högskolan Dalarna och Dalarnas kommuner. 

Sammansättning

Personer med vetenskaplig kompetens inom omvårdnad
Personer kliniskt sakkunniga och verksamma inom omvårdnad
Personer med egna erfarenheter från hälso- och sjukvården, själverfarna
Representanter från Högskolan Dalarna och kommunal hälso- och sjukvård

Ställ frågor till omvårdnadsrådet

Omvårdnadsrådet hjälper till med kunskapsunderlag och rekommendationer i omvårdnadsfrågor. Använd gärna frågeformuläret nedan för att ställa frågor till rådet. Fyll i dokumentet och mejla oss.

Dela:

Hade du nytta av informationen?