Riskbruk, missbruk och beroende

Regionen och länets kommuner har sedan 2016 gemensamma riktlinjer för vård av personer med missbruk eller beroenden. Målet är att ge den enskilde samordnad evidensbaserad vård och behandling.

Riktlinjerna utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Syftet är att göra vården tydlig och enhetlig i landet och ge kommuner och regioner underlag för ett rationellt användande av missbruks- och beroendevårdens resurser.

Den regionala utvecklingsgrupp för missbruk och beroende vid Region Dalarna har en upprättad handlingsplan för aktiviteter som ska genomföras i samverkan mellan kommuner och regionen. Den omfattar gemensamma utbildningsinsatser, införande av gemensamma instrument för tidig upptäckt och behandling samt följer utvecklingen inom området.

Dela:

Hade du nytta av informationen?