Vad är en regional samverkans- och stödstruktur (RSS)?

Främjar samverkan mellan kommuner samt mellan kommun och region

De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) utgör en central aktör i att främja och stödja samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och regionen, inom områden och målgrupper som rör socialtjänsten, den näraliggande hälso- och sjukvården tillika regionens hälso-och sjukvård.

RSS verkar på länsnivå. I Sverige finns 24 RSS som representerar de 21 länen i landet och RSS Dalarna utgör en av dessa. RSS är utformade efter varje läns förutsättningar och behov varför organisationslösningen varierar något.

Sammantaget är RSS uppdrag att bidra till utvecklingen av en evidensbaserad praktik som innebär att verksamheterna ska tillämpa bästa tillgängliga kunskap i det enskilda mötet med patienter och brukare.

På nationell nivå bildar RSS:erna ett nationellt nätverk och ingår även i ett sk. Partnerskap tillsammans med SKR och Socialstyrelsen. RSS ska utgöra en part mellan den nationella nivån och den lokala (operativa) verksamheten inom kommunerna och i regionen.

I praktiken kan det innebära att RSS bidrar med ett regionalt utvecklingsstöd för t.ex. implementering av nationella kunskapsstöd (som t.ex. riktlinjer, handlingsplaner, vårdförlopp, vård- och insatsprogram, VIP). RSS kan också bistå med metodstöd för att analysera lokala faktaunderlag som t.ex. Öppna jämförelser. RSS verkar t.ex. också för att stödja förutsättningarna för praktiknära forskning, studier och regionalt samordnade utbildningar. Arbetet inom RSS kan vidare bidra till underlag för huvudmännens politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet.

Dela:

Hade du nytta av informationen?