Punktprevalensmätningar

Punktprevalensmätningar av basala hygienrutiner och klädregler (BHK) ska genomföras i Region Dalarna minst fyra gånger per år. En gång per år sker den nationella mätningen i regi av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittspridning inom vård och omsorg och utgör en av de mest grundläggande åtgärderna för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Obligatoriska mätmånader

Januari
Mars-april (nationell mätning)
September
November

Utökade mättillfällen

Behov av utökade mättillfällen: utifrån verksamhetens eget beslut, tex. vid bristande följsamhet

Februari
Maj
Juni
Juli
Augusti
Oktober
December         

Tio vårdpersonal per avdelning/enhet bör ingå vid varje mättillfälle. Mätningarna avser både basala hygienrutiner och klädregler och ska ske i patientnära arbete i samband med omvårdnad, undersökning och behandling. Akuta situationer undantas. Utöver de obligatoriska mättillfällena beslutar verksamheterna själva om ytterligare mätningar behöver genomföras (t.ex. månadsvis) för att säkerställa en god följsamhet till hygienrutinerna.

Registrering sker i SKR:s databas senast sista dagen i respektive mätmånad. Personlig inlogg krävs. Enheter med färre än tio anställda vårdpersonal undantas från registrering i databasen. Arbete med att säkerställa god följsamhet till BHK behöver dock alltid bedrivas. Inför den nationella mätningen skickas särskild information ut till första linjens chefer och verksamhetschefer. Resultat från mätningarna bör utvärderas i den egna verksamheten efter varje mättillfälle som ett led i verksamhetens egenkontroll.

Inlogg till SKR:s databas

Kontakt

Annika BlomkvistHygiensköterska

Telefon: 023-49 03 22
E-post: annika.blomkvist@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?