Utbildningsinsatser för ökad kunskap om samsjuklighet

För att höja kunskapsnivån inom området samsjuklighet har det tagits fram två olika digitala utbildningspaket.

Mot bakgrund av den statliga Samsjuklighetsutredningen (SOU 2021:93) beslutades under 2021 om ett brett regionalt utvecklingsuppdrag med syfte att  bidra till förutsättningar för att personer med samsjuklighet i Dalarna erbjuds en samordnad, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg samt får de insatser de är i behov av.  Det första steget i uppdraget blev att genomföra en regional kartläggning i syfte att skapa en nulägesbild kring målgruppen samsjukliga i Dalarna. Med samsjuklighet avses individer med ett skadligt bruk och beroende i kombination med psykisk ohälsa. Kartläggningen har mynnat ut i olika åtgärdsförslag där kompetenshöjande insatser är ett av förslagen.

Mer om bakgrunden till åtgärdsförslaget kompetenshöjande insatser kan du läsa om i Infobrevet.  

Nu har två olika utbildningsinsatser tagit fram för att höja kunskapsnivån inom området samsjuklighet. Läs mer om de båda olika utbildningsinsatserna som erbjuds genom att klicka på + i menyträdet till höger.

 

Utbildningen är kostnadsfri och anordnas av RSS Dalarna inom ramen för uppdraget samsjuklighet. Vid frågor eller funderingar rörande utbildningen vänligen kontakta:

halsa.valfard@regiondalarna.se

Introduktionsdagen om samsjuklighet med Liria Ortiz den 5 maj är inställd

Ny föreläsning om samsjuklighet planeras till hösten, mer information om detta kommer längre fram.

Hade du nytta av informationen?