Infografik för God och nära vård i Dalarna

Infografiken är framtagen som ett första steg att följa utvecklingen av omställningen i samverkan mellan länets kommuner och Region Dalarna.

Infografiken är ett verktyg för uppföljning och innehåller 20 nyckeltal som är uppdelade utifrån de fem delmålen (Nära för mig, Nära för alla, Nära i hela Dalarna, Nära mellan oss, Nära till hälsa) för God och nära vård i Dalarna.

I Infografiken presenteras värden för olika år samt förändringar dels över tid och dels i jämförelse med övriga kommuner och regioner i landet. Förändringen visas med hjälp av pilar och färger (när resultateten går att värdera). När det rör sig om information presenteras endast värdet (utan pilar och färger). När könsuppdelad statistik finns att tillgå för nyckeltalen presenteras den för kvinnor respektive män för att se både skillnader och likheter. För att sedan veta om skillnaderna är motiverade eller omotiverade krävs fördjupade analyser.

Pilen visar på utvecklingen sett över tid, alltså trenden. Färgen visar på hur Region Dalarna och länets kommuners resultat står sig i jämförelse med övriga regioner och kommuner i landet.

Några utav nyckeltalen är under utveckling nationellt därför finns det inga regionala och lokala resultat att presentera.

Instruktion infografik för 2023

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

Om infografiken

Nyckeltalen är baserade på nyckeltalen i SKR infografik från år 2021 med fyra tillägg från Socialstyrelsen rapport från 2020 Uppföljning av omställningen till en mer nära vård – Ett förslag på indikatorer. Således är nyckeltalen nationellt kvalitetssäkrade nyckeltal, som kan jämföras både nationellt, regionalt och lokalt. Nyckeltalen i infografiken återfinns även i den länsgemensamma strategin med målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna (2022-2030) (pdf 26 sidor)

Nästa steg 

Infografiken med tillhörande analys ger en övergripande bild av omställningen, men verksamheterna som berörs behöver analysera vidare vad resultaten betyder inom sin verksamhet. Nyckeltalen i infografiken nås därför även i databasen Kolada uppdelat på nyckeltal för kommun respektive region.

Kommun (Kolada.se)

Region (Kolada.se)

I Kolada går det att analysera nyckeltalen vidare. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) som tillhandahåller Kolada ett stöd för analys som kan användas för vidare analys.

Koll på analysen (rka.nu).

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

Hade du nytta av informationen?