Delat beslutsfattande

Informationen är hämtad från www.vardochinsats.se

Metoden kan beskrivas som en process med följande innehåll: 

 • uppmärksamma att ett beslut behöver göras 
 • beskriv och tydliggör deltagarnas roller och ansvar 
 • presentera behandlingsalternativ
 • informera om nytta och riskförhållanden med de olika alternativen
 • undersök patientens förståelse, värderingar och förväntningar
 • identifiera deltagarnas preferenser
 • diskussion
 • fatta ett beslut som alla personer samtycker till
 • planera uppföljning.
Metodens huvudprinciper:
 • Individen ska vara aktivt deltagande i sin behandling
 • Patienten kan bidra med nödvändig information till vården och omsorgen
 • Målet är att alltid fatta gemensamma beslut
 • Individen är en jämlik part och man arbetar tillsammans.
Den professionell behandlarens uppgifter:

Behandlaren ska

 • stödja patientens egen återhämtning
 • vara konsult mer än expert
 • bidra med den information som patienten behöver för att kunna fatta ett beslut
 • förmedla för- och nackdelar med olika behandlingsalternativ
 • värdera patientens kunskap lika högt som sin egen
 • stödja patienten genom processen
 • involvera patientens nätverk.

Hade du nytta av informationen?