Samtal om hälsa fördjupning

Samtal om hälsa bygger på fakta och bedömningar utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjen för Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (2018). Till skillnad från tidigare riktlinjer ligger nu fokus på att stödja riskgrupper att förändra ohälsosamma levnadsvanor.

Riskgrupper är:

 • Vuxna med kronisk sjukdom, social sårbarhet eller vid flera ohälsosamma levnadsvanor samtidigt.
 • Vuxna som ska genomgå en operation.
 • Barn och unga.
 • Gravida.

Viktigt är dock att hälso- och sjukvården inte bortser från behovet av råd och stöd att förändra levnadsvanor även hos vuxna generellt. 

De flesta rekommenderade åtgärderna, oavsett levnadsvana, består av rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal. Den samtalsbaserade rådgivningen kan också kompletteras med olika typer av tillägg.

Materialet bygger på Personcentrerad vård med ett hälsofrämjande förhållningssätt med patientens delaktighet och samtalsmetoden Motiverande samtal som grund. Ett hälsofrämjande förhållningssätt syftar till att stärka patientens tilltro till sin egen förmåga. En person som kommer till vården behöver uppleva sig lyssnad på och accepterad som den expert den är på sin person och sitt eget liv. På detta sätt bygger vi relationer och låter patientens resurser och kunskap om sin situation komma till användning. Därigenom uppnås både ett bättre resultat och effektivare resursanvändning i vården. 

""""

Vägledning Motiverande samtal

Motiverande samtal är en samtalsstil som syftar till att stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring.

Öppna fördjupningsmaterial motiverande samtal
""""

Samtal om tobak

Tobaksbruk påverkar hälsan, därför undrar jag om du någon gång använt tobak? Vill du berätta?

Öppna fördjupningsmaterial tobak
""""

Samtal om alkohol

Det finns ett samband mellan intag av alkohol och hälsa. Vill du berätta hur dina alkoholvanor ser ut?

Öppna fördjupningsmaterial alkohol
""""

Samtal om fysisk aktivitet

Att röra sig varje dag har betydelse för hälsan. Vill du berätta hur en vanlig vecka ser ut för dig när det gäller fysisk aktivitet?

Öppna fördjupningsmaterial fysisk aktivitet
""""

Samtal om matvanor

Hur vi äter påverkar hälsan på många olika sätt.  Vill du berätta hur dina matvanor ser ut?

Öppna fördjupningsmaterial matvanor
""""

Samtal om stress och återhämtning

Förhållandet mellan stress och återhämtning påverkar hälsan, hur ser det ut i ditt liv? Vill du berätta?

Öppna fördjupningsmaterial stress och återhämtning

Övergripande åtgärdsnivåer

Nedan visas en översikt över de två övergripande åtgärdsnivåer - rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal - som omfattas av riktlinjerna.

1. Rådgivande samtal

Beskrivning

 • Dialog med patienten - anpassade åtgärder.
 • Kan inkludera motiverande strategier. 
 • Kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel.
 • Kan kompletteras med återkommande kontakter (återbesök, telefonsamtal, brev eller mejl) vid ett eller flera tillfällen.

Omfattning i tid
Vanligen 5-15 minuter.


2. Kvalificerat rådgivande samtal

Beskrivning

 • Dialog med patienten - anpassade åtgärder.
 • Åtgärderna är teoribaserade och struturerade.
 • Kan inkludera motiverande strategier. 
 • Kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel.
 • Kan ges individuellt eller i grupp.
 • Kompletteras med återkommande kontakter (återbesök, telefonsamtal, brev eller mejl) vid ett eller flera tillfällen.
 • Förutsätter att personalen har fördjupad ämneskunskap samt är utbildad i den metod som används. 

Omfattning
Ofta tidsmässigt mer omfattande med upprepade sessioner än rådgivande samtal.


Samtliga nivåer förutsätter att personalen har kunskap om den eller de levnadsvanor åtgärden gäller och hälso- och sjukvården redan har konstaterat att personen har ohälsosamma levnadsvanor.

Socialstyrelsen ger i denna revidering av riktlinjerna inga rekommendationer om åtgärden enkla råd – det vill säga information och korta standardiserade råd om levnadsvanor.  Det är dock av stor vikt att hälso- och sjukvården fortsätter att erbjuda enkla råd om levnadsvanor. Enkla råd utgör en självklar del av de bedömningssamtal som hälso- och sjukvården har med patienter för att kartlägga och uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor.

Region Dalarna erbjuder utbildning i Motiverande samtal som grund för det kvalificerat rådgivande samtalet.