Egenkontroll av glukos

Reviderat 2022-01-01. Större förändringar: Ny upphandling av teststickor. Förtydligande kring sjuksköterskors förskrivningsrätt.

Egenkontroller av glukos är ett redskap i behandlingen av patienter med diabetes mellitus. Möjligheten att mäta glukos vägleder inte bara läkemedelsbehandling utan även kost- och motionsinsatser som individen själv utför för att uppnå bästa möjliga glykemiska kontroll. Glukoskontroll krävs för bekräftelse hos de personer som har hypoglykemisk omedvetenhet. Socialstyrelsen rekommenderar enligt Nationella riktlinjer för diabetesvården att

Hälso- och sjukvården bör

  • erbjuda systematisk egenmätning av blodglukos till insulinbehandlade patienter (prioritet 1)
  • erbjuda riktad egenmätning av blodglukos till personer med typ 2 diabetes som inte behandlas med insulin vid speciella situationer såsom vid förändringar i behandling, akut svängande blodglukos eller i pedagogiskt syfte (prioritet 3).

Hälso- och sjukvården bör inte

  • erbjuda systematisk egenmätning av blodglukos till personer med typ 2 diabetes som inte behandlas med insulin (icke göra).

Systematisk egenmätning används vid insulinbehandling för att kunna se variationer av blodglukosnivåerna under dygnet, före och efter måltid. Riktad egenmätning är provtagning vid speciella tillfällen som t. ex vid infektioner, tillfällig kortisonbehandling, när nya läkemedel sätts in eller som pedagogiskt instrument vid bland annat diabetesdebut.

I Socialstyrelsens föreskrift om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården; (SOSFS 2021:52) framgår att sjuksköterska får förskriva förbrukningsartiklar om hen är anställd hos en vårdgivare och är utsedd av vårdgivaren. Sjuksköterskan ska ha kunskap om produkternas funktion, vilka risker som finns vid användning av produkterna på patienter, vilka åtgärder som ska vidtas för att begränsa omfattningen av en eventuell vårdskada och hur produkterna hanteras (§3). Sjuksköterskan ska också kontrollera den medicintekniska produkten innan den används på patienter (§4).

I Region Dalarna är, via en gemensam upphandling sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro, följande blodglukosmätare/teststickor upphandlade enligt avtal som gäller 2020-11-09 – 2022-08-31, med möjlighet till förlängning fram till 2024-08-31. Inom det upphandlade sortimentet finns ingen rangordning. I samråd med förskrivaren väljs utrustning utifrån den enskilde individens behov.

Teststicka: Accu-Chek Aviva
Apotekets Vnr: 20 32 43
Standardmätare: Accu-Chek Aviva 

Teststicka: Accu-Chek Instant
Apotekets Vnr: 73 84 20
Standardmätare: Accu-Chek Instant 

Teststicka: Contour Next
Apotekets Vnr: 73 27 81
Standardmätare: CONTOUR XT, CONTOUR Next eller CONTOUR Next One

Teststicka: FreeStyle Lite
Apotekets Vnr: 22 00 33
Standardmätare: FreeStyle Lite 

Teststicka: Glucomen Aero Sensor
Apotekets Vnr: 73 49 60
Standardmätare: Glucomen Aero

Teststicka: Accu-Chek Mobile
Apotekets Vnr: 22 05 96
Standardmätare: Accu-Chek Mobile (kassettmätare)

Dessutom finns teststickor till följande specialmätare upphandlade:
FreeStyle Precision Neo – kan användas till personer med diabetes typ 1 som även har behov av att mäta blodketoner (behandling med insulinpump).

Wellion CALLA Dialog – Blodsockermätare med talsyntes är inte längre upphandlad. Behöver synskadad patient denna mätare får mottagningen kontakta företaget direkt och betala för mätaren. https://www.wellion.se/sv/Produkter/Blodsockermaetare/wellion_calla_dialog/ 
Teststickor finns att skriva ut på apoteket, Vnr. 73 04 92.

Utöver kapillär provtagning, där svaret visar ett blodglukosvärde just för stunden, finns även möjlighet till kontinuerlig glukosmätning. Denna mätning visar glukosnivåer i den interstitiella vävnaden, via en subcutan sensor, och speglar glukosnivåer i blod med viss eftersläpning, (ca 10 minuter).

Kontinuerlig glukosmätning (CGM) finns som två huvudgrupper.

  • isCGM (Freestyle Libre®) visar en ögonblicksbild av glukosvärdet, åtföljt av en trendpil när en handenhet eller en app i en smartphone förs över sensorn. Om tillräckligt många skanningar görs visar systemet även en sammanhängande kurva över hur glukosnivåerna varit timmarna innan skanningen.
  • rtCGM (flera olika system finns, ofta sammankopplade med en insulinpump) visar värden kontinuerligt (utan skanning) åtföljt av en trendpil, i en sammanhängande kurva.

Båda systemen har möjlighet att larma om sensorglukosvärdet ligger över eller under en viss nivå som patienten själv ställt in.

Indikationen för kontinuerlig glukosmätning styrs av ett Nationellt vårdprogram (2017) som även beskriver indikationer för insulinpumpbehandling. Det omfattar endast personer med typ 1-diabetes. Sedan sensommaren 2018 finns en riktlinje gällande Freestyle Libre för personer med typ 2-diabetes som gäller i Region Dalarna. Riktlinjen är uppdaterad 2020 och är framtagen efter en rekommendation sammanställd av NT-rådet. Indikationen är HbA1c > 70 mmol/mol eller återkommande allvarliga hypoglykemier vid samtidig insulinbehandling i form av bolus/basalregim. I övrigt är rekommendationen att avstå från att använda Freestyle Libre. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?