Lathund för läkemedelsgenomgång

Reviderat 2022-01-01. Läkemedelsförteckning ersatt med förskrivningskollen.

Läkemedelsgenomgångar är en av flera åtgärder som kan höja kvaliteten i äldres läkemedelsbehandling. Definitionen lyder enligt Socialstyrelsen: ”Läkemedelsgenomgång är en process med ständig analys, omprövning och uppföljning av en individs läkemedelsanvändning”. Läkemedelsgenomgångar ska genomföras för att följa föreskriften HSLF-FS 2017:37.

En enkel läkemedelsgenomgång ska erbjudas patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel vid: Besök hos läkare i öppenvård, inskrivning i slutenvård, påbörjad hemsjukvård, inflyttning till särskild boendeform samt minst en gång om året under pågående hemsjukvård eller boende i särskild boendeform. Den patient som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke om sådana problem ska av vårdgivaren erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång. Vårdgivare ska även erbjuda patienter som har läkemedelsrelaterade problem (LRP) eller där det finns misstanke om sådana problem en enkel läkemedelsgenomgång, oavsett ålder eller antal ordinerade läkemedel. Lathund för läkemedelsgenomgång finns under jordgloben i TakeCare.

Enkel läkemedelsgenomgång

Är läkemedelslistan korrekt?
Fråga patienten och titta i tillgänglig dokumentation.

 • Vilka läkemedel är patienten ordinerad och varför?
 • Vilka läkemedel använder patienten? Vilken dos? Fråga specifikt efter t.ex. ögondroppar, salvor, inhalationer och vid behovsläkemedel.
 • Tar patienten några övriga läkemedel t.ex. receptfritt, naturläkemedel, hälsokost?

Förskrivningskollen, som visar alla patientens recept samt uthämtade läkemedel, kan användas då patienten är osäker på vilka läkemedel som används. Samtycke från patienten krävs. Förskrivningskollen nås via TakeCare eller Förskrivningskollen • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)(extern länk).

Är läkemedelsbehandlingen ändamålsenlig och säker?

Finns läkemedelsrelaterade problem? Exempelvis:

 • Olämpliga läkemedelsval t.ex. antikolinerga läkemedel till äldre (Äldreknappen i läkemedelslistan lyser rött)
 • Felaktig dosering
 • Biverkningar
 • Interaktioner av klinisk relevans (se knappen för interaktioner i läkemedelslistan)
 • Hanteringsproblem t.ex. sväljsvårigheter, svårt att hantera burk, inhalationer
 • Otillräcklig eller utebliven effekt
 • Övriga problem

Om läkemedelslistan ej är korrekt, åtgärda listan och dokumentera avvikelserna. Inaktuella recept och dubbletter kan med fördel makuleras.
Om läkemedelsrelaterade problem finns, lös dessa alternativt gå vidare till en fördjupad läkemedelsgenomgång.
Informera patienten om vilka åtgärder som har gjorts och orsaken till dessa. Ge patienten en aktuell läkemedelslista.
Dokumentera vilka läkemedel patienten använder, vilka läkemedelsrelaterade problem patienten har och orsaker till de åtgärder som vidtagits. Registrera under sökord i dokumentationsmallen att en enkel läkemedelsgenomgång har utförts. Ta ställning till när uppföljning ska ske.

Fördjupad läkemedelsgenomgång

Gör checklista enkel läkemedelsgenomgång, och sedan:

 • Finns aktuell och rimlig indikation för varje läkemedel?
 • Finns kontraindikationer?
 • Är läkemedlet det mest lämpliga/rekommenderade för diagnosen?
 • Olämpliga läkemedel till äldre (se folder ”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre”)?
 • Utvärdera behandlingseffekten. Under-/överbehandling?
 • Är dosen lämplig med avseende på njurfunktion och andra fysiologiska funktioner? (Se t.ex. NjuRen knappen i läkemedelslistan)
 • Är biverkningar, risk för biverkningar eller risk för interaktioner större än nyttan?
 • Är läkemedelsformen, doseringstiderna och behandlingstiden adekvat?

Symtomskattning för möjliga läkemedelsrelaterade symtom, Phase-20, kan användas.

Informera patienten om vilka åtgärder som har gjorts och orsaken till dessa.
Ge patienten en aktuell läkemedelslista. Ge patienten information om målen för läkemedelsbehandlingen och när uppföljningen av behandlingen ska äga rum.
Dokumentera orsaker till åtgärder, mål för läkemedelsbehandling, när och av vem uppföljningen ska göras. Registrera under sökord i dokumentationsmallen att en fördjupad läkemedelsgenomgång har utförts.

Hade du nytta av informationen?