Inkontinens

Reviderad 2022-01-01. Inga ändringar.

Förstahandspreparat

Tolterodin* - depotkapsel, bör undvikas till äldre

Övriga rekommenderade preparat
Betmiga (mirabegron)
Solifenacin* - bör undvikas till äldre

____________________________________________________________________

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan. 

* = generiskt utbyte på apotek

Bakgrund

Urskilj följande typer:

  • Ansträngningsinkontinens vid hosta, nysning eller ansträngning.
  • Trängningsinkontinens, plötslig ”kissnödighet”.

Blandformer är vanligt.

  • Överrinningsinkontinens (överfull blåsa).
  • Kontinuerlig inkontinens vid sfinkterdysfunktion eller fistel från urinblåsan.
  • Funktionell inkontinens vid fysisk eller mental oförmåga.

Utredning

Miktionslista och Tidsmiktion finns under ”blanketter” i TakeCare. Se över medicinlista (diuretika, psykofarmaka) och fråga om vätskeintag.

Vid ansträngningsinkontinens ges råd om bäckenbottenträning i 3-6 mån. Sjukgymnast vid VC kan vara behjälplig. För kvinnor med kvarstående besvär kan remiss till KK för op. bli aktuell.

Övriga och vid alarmsymptom utreds primärt med avseende på infektion, resurin, blåstumör, konkrement, prostatasjuka eller gynekologisk tumör.

Alla skall ges råd om bäckenbottenträning och blåsträning, överväg remiss till uroterapeut.

Farmakologisk behandling

Hos kvinnor i menopaus är förstahandsval lokal östrogenbehandling, se gynekologiavsnittet.

Vid trängningsinkontinens 
Antikolinergika:

  1. Tolterodin depot (2-)4 mgx1
  2. Solifenacin 5-10mgx1. Subvention endast om tolterodin inte tolererats.

Beta-3-agonist:

Mirabegron (Betmiga) (25-)50mgx1. Subvention endast om antikolinergika inte tolererats. Kan ge hjärtbiverkningar och blodtrycksstegring.

Uppföljning/utsättning

Uppföljning efter 4-8 v med miktionslista, jämför före och efter insättning. Stor individuell variation, sätt ut om tveksam behandlingseffekt.

Tolterodin/solifenacin: ge akt på antikolinerga biverkningar samt nedsatt kognition eller förvirring, undvik till äldre patienter.

Mirabegron: mät blodtrycket upprepat under hela behandlingstiden.

Hade du nytta av informationen?