Webb-utbildning Förebygga och förhindra smitta - för chefer inom vård och omsorg

Att förebygga och förhindra smitta är en viktig del av socialtjänstens verksamheter. Det är den som bedriver verksamheten som har ansvar för att se till att rutiner finns på plats och följs i arbetet. Nu har Socialstyrelsen tagit fram en utbildning som stödjer chefer i att följa och följa upp reglerna. Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och tar cirka 45 minuter att gå igenom.

Målgruppen för utbildningen är chefer inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Utbildningen har fokus på hur reglerna ser ut för smittförebyggande åtgärder inklusive basala hygienrutiner, vilket ansvar du som chef har samt hur de kan ta sitt ansvar genom ett systematiskt arbete. Det ska finnas rutiner och det ska genomföras riskanalyser och personalen ska vara utbildad och deras kunskap ska hållas aktuell. Utbildningen stödjer dig som chef ditt arbete med smittförebyggande åtgärder i din verksamhet.

Utbildningen riktar sig till dig som är chef inom

  • särskilda boenden för äldre, inklusive korttidsboenden
  • bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen
  • bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • verksamheter som bedriver hemtjänst i ordinärt boende.

För att komma till utbildningen

Webbutbildning för chefer i kommunala verksamheter om att förebygga och förhindra smitta. Du behöver logga in för att ta del av utbildningen. Första gången du loggar in på utbildningsportalen behöver du skapa ett konto med BankID. Sedan kan du logga in med BankID eller personnummer.

Länk till Socialstyrelsens utbildning