Äldre

Reviderat 2022-01-01. Tillägg symtmskattningsskalor. Se även respektive avsnitt.

Bakgrund

Med ökande ålder sker förändringar i kroppen som kan påverka effekten av ett läkemedel. Fördelning, omvandling och utsöndring av läkemedel förändras och känsligheten för läkemedel ökar. Hos äldre är det vanligare med polyfarmaci vilket ytterligare kan bidra till läkemedelsrelaterade problem såsom ökad risk för biverkningar, interaktioner och minskad följsamhet. Den grupp som framförallt behöver beaktas är de som är 75 år och äldre.

Hos äldre ska man vid nytillkomna symtom alltid tänka på att dessa kan bero på biverkning av läkemedelsbehandling. Biverkningar som tolkas som nya symtom riskerar att leda till förskrivningskaskad med ytterligare ökat antal läkemedel.

Regelbunden omprövning av läkemedelsbehandling är särskilt viktigt hos äldre samt att läkemedelsbehandlingen grundas på en helhetsbedömning av patienten och dess sjukdomar. Symtomskattningsskalan PHASE-20 (PHArmacotherapeutical Symptom Evaluation, 20 frågor) är ett bra hjälpmedel för att identifiera symtom hos äldre som kan ha samband med läkemedelsbehandling, till exempel biverkningar eller interaktionseffekter. För personer som inte kan medverka i bedömningen och därför är beroende av att någon annan skattar för deras räkning, exempelvis de med framskriden demenssjukdom, används PHASE-ProxyLäkemedelsgenomgångar ska utföras med regelbundenhet för ökad patientsäkerhet och kvalité i läkemedelsbehandlingen, se lathund för läkemedelsgenomgångar som också nås via jordgloben i TakeCare.

Tänk på möjligheten att skriva remiss till klinisk farmaceut vid behov av hjälp med läkemedelsgenomgång.

Använd med fördel Janusfönstret i läkemedelsjournalen i TakeCare för förskrivningshjälp.

För de mest sjuka och sköra äldre finns särskilda behandlingsrekommendationer som i samverkan har tagits fram av representanter från Uppsala-Örebroregionens läkemedelskommittéer tillsammans med representanter från läkemedelskommittéerna i Region Jönköping, Region Kalmar, Region Västernorrland, Region Jämtland-Härjedalen och Region Kronoberg.

Hade du nytta av informationen?