Äldre

Reviderat 2020-01-01

Bakgrund

Med ökande ålder sker förändringar i kroppen som kan påverka effekten av ett läkemedel. Fördelning, omvandling och utsöndring av läkemedel förändras och känsligheten för läkemedel ökar. Hos äldre är det vanligare med polyfarmaci vilket ytterligare kan bidra till läkemedelsrelaterade problem såsom ökad risk för biverkningar, interaktioner och minskad följsamhet. Den grupp som framförallt behöver beaktas är de som är 75 år och äldre.

Hos äldre ska man vid nytillkomna symtom alltid tänka på att dessa kan bero på biverkning av läkemedelsbehandling. Biverkningar som tolkas som nya symtom riskerar att leda till förskrivningskaskad med ytterligare ökat antal läkemedel.

Regelbunden omprövning av läkemedelsbehandling är särskilt viktigt hos äldre samt att läkemedelsbehandlingen grundas på en helhetsbedömning av patienten och dess sjukdomar. Läkemedelsgenomgångar ska utföras med regelbundenhet för ökad patientsäkerhet och kvalité i läkemedelsbehandlingen, se lathund för läkemedelsgenomgångar som också nås via jordgloben i TakeCare. Tänk på möjligheten att skriva remiss till klinisk farmaceut vid behov av hjälp med läkemedelsgenomgång.

Använd med fördel Janusfönstret i läkemedelsjournalen i TakeCare för förskrivningshjälp.

Dela:

Hade du nytta av informationen?